You are here:

Mẫu số 01/PLI về việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 01/PLI về việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài được ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Mẫu 01 được người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) dùng để gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Cục Việc Làm – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong bài viết này, dịch vụ xin giấy phép lao động TinLaw sẽ cung cấp mẫu 01/PLI mới nhất và hướng dẫn cách điền. Cùng theo dõi nhé!

Mẫu số 01/PLI ban hành theo Nghị định 152

>> Download: Mẫu số 01/PLI Nghị định 152

Mẫu số 01/PLI

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Số: …………

V/v giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

..………, ngày …. tháng …. năm …….

Kính gửi: ……………..(1)……………..

Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, loại hình doanh nghiệp/tổ chức, tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, trong đó số lao động nước ngoài đang làm việc, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, thời hạn của giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email).

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

1. Vị trí công việc 1: (Lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật).

– Chức danh công việc: (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, giám sát công trình v.v…)

– Số lượng (người):

– Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm):

– Địa điểm làm việc (dự kiến):

– Hình thức làm việc (nêu rõ thuộc hình thức làm việc):

– Lý do sử dụng người lao động nước ngoài (tình hình sử dụng người lao động nước ngoài hiện nay (nếu có), mô tả vị trí công việc, chức danh công việc và yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công việc đó, lý do không tuyển người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài…):

2. Vị trí công việc 2: (nếu có) (liệt kê giống mục 1 nêu trên)

3. Vị trí công việc… (nếu có) (liệt kê giống mục 1 nêu trên)

Đề nghị …. (2) xem xét, thẩm định và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: ………..
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1), (2) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố….

Hướng dẫn cách điền Mẫu số 01/PLI, Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Sau đây, TinLaw sẽ hướng dẫn điền thông tin mẫu 01/PLI Nghị định 152 như sau:

(1) (2) điền Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố….

Điền đầy đủ và đúng thứ tự các thông tin liên quan đến doanh nghiệp như: loại hình doanh nghiệp; tổng số lao động, lao động nước ngoài đang làm việc tại doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại, email, fax, email; thời hạn của giấy phép kinh doanh/hoạt động; lĩnh vực kinh doanh/hoạt động; người nộp hồ sơ của doanh nghiệp.

Đối với các thông tin liên quan đến người lao động nước ngoài, điền đầy đủ thông tin:

  • Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật)
  • Số lượng (người)
  • Chức danh công việc (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, đảm bảo phù hợp với vị trí công việc)
  • Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)
  • Hình thức làm việc (một trong các hình thức làm việc quy định tại khoản 1, Điều 2, Nghị định 152/2020/NĐ-CP)
  • Địa điểm làm việc (nơi người lao động dự kiến tham gia lao động)
  • Đối với mục “Lý do sử dụng người lao động nước ngoài”, cần lưu ý giải trình đầy đủ tình hình sử dụng người lao động nước ngoài hiện nay (nếu có), mô tả vị trí công việc, chức danh công việc và yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công việc đó, lý do không tuyển người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Khi nào sử dụng Mẫu số 01/PLI, Nghị định 152/2020/NĐ-CP?

Mẫu số 01/PLI Phụ lục I (ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP) Dành cho người sử dụng lao động chưa từng được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Trên đây là mẫu số 01/PLI về việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài mới nhất. Để biết thêm về thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, các bạn vui lòng liên hệ dịch vụ làm giấy phép lao động của TinLaw để được tư vấn, hướng dẫn.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.