You are here:

Thành lập công ty tiếng Anh là gì? Thuật ngữ tiếng Anh về đăng ký doanh nghiệp

Thành lập công ty tiếng Anh là gì? Thuật ngữ tiếng Anh về đăng ký doanh nghiệp

Những ai đang muốn phát triển kiến thức về kinh tế, kinh doanh nên bắt đầu với việc tìm hiểu các thuật ngữ tiếng Anh về thành lập doanh nghiệp. Biết các thuật ngữ này sẽ giúp các bạn hiểu thêm về môi trường kinh doanh và nâng cao kỹ năng phân tích các vấn đề kinh tế. Trong bài viết này hãy cùng TinLaw tìm hiểu thành lập công ty tiếng Anh là gì? Và những thuật ngữ tiếng Anh về đăng ký kinh doanh thường được sử dụng.

Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

  • Thành lập doanh nghiệp: Enterprise establishment
  • Thành lập công ty: Company establishment
  • Đăng ký công ty: Company registration
  • Mở công ty: Open a company
  • Doanh nghiệp mới: New Business
  • Giấy chứng nhận thành lập công ty: Certificate of incorporation
  • Giấy phép kinh doanh: Business licenses
  • Ngày kỷ niệm thành lập công ty: Corporate anniversary
Thành lập công ty tiếng anh là Company establishment
Thành lập công ty tiếng anh là Company establishment

Một số thuật ngữ tiếng Anh về đăng ký doanh nghiệp

TinLaw xin cung cấp thêm các từ và cụm từ tiếng Anh về đăng ký thành lập công ty, những ai đang học về kinh tế hoặc có mong muốn đăng ký kinh doanh tại nước ngoài có thể tham khảo thêm các từ vựng này.

STTTIẾNG VIỆTTIẾNG ANH
1Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và quản lý doanh nghiệpThe rights to establish, contribute capital, buy shares/stakes and manage enterprises
2Hợp đồng đăng ký trướcPre-registration contracts
3Đơn đăng ký sở hữu duy nhấtApplication for registration of a sole proprietorship
4Đơn đăng ký công ty hợp danhApplication for registration of a partnership
5Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạnApplication for registration of a limited liability company
6Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phầnApplication for registration of a joint stock company
7Nội dung mẫu đơn đăng ký doanh nghiệpContent of the enterprise registration application form
8Điều lệ công ty.The company’s charter.
9Danh sách thành viên / thành viên hợp danh của công ty trách nhiệm hữu hạn / công ty hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông nước ngoài của công ty cổ phầnList of members/partners of a limited liability company/partnership; list of founding shareholders and foreign shareholders of a joint stock company
10Thủ tục đăng ký doanh nghiệpEnterprise registration procedures
11Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpIssuance of the Certificate of Enterprise Registration
12Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpContent of the Certificate of Enterprise Registration
13Số nhận dạng doanh nghiệp (EID)Enterprise identification (EID) number
14Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpRegistering revisions to the Certificate of Enterprise Registration
15Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệpNotification of changes to enterprise registration information
16Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệpPublishing of enterprise registration information
17Cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệpProvision of enterprise registration information
18Tài sản góp vốnContributed assets
19Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốnTransfer of ownership of contributed assets
20Định giá tài sản góp vốnValuation of contributed assets
21Tên doanh nghiệpNames of enterprises
22Các hành vi bị nghiêm cấm đặt tên doanh nghiệpProhibited acts of naming enterprises
23Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắtEnterprise’s name in foreign language and abbreviated name
24Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanhNames of branches, representative offices and business locations
25Tên giống nhau và giống nhau đến mức gây nhầm lẫnIdentical and confusingly similar names
26Trụ sở chính của doanh nghiệpThe enterprise’s headquarters
27Con dấu của doanh nghiệpThe enterprise’s seals
28Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệpBranches, representative offices and business locations of an enterprise
29Đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện; thông báo về địa điểm kinh doanhRegistration of branches and representative offices; notification of business location
30CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠNLIMITED LIABILITY COMPANIES
31Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênMulti-member limited liability companies
32Góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn gópCapital contribution to establish the company and issuance of the certificate of capital contribution
33Đăng ký thành viênMember register
34Quyền của thành viên Hội đồng thành viênRights of members of the Board of Members
35Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viênObligations of members of the Board of Members
36Mua lại cổ phầnRepurchase of stakes
37Chuyển nhượng cổ phầnTransfer of stakes
38Giải quyết tiền đặt cọc trong một số trường hợp đặc biệtSettlement of stakes in some special cases
39Cơ cấu tổ chứcOrganizational structure
40Hội đồng thành viênThe Board of Members
41Chủ tịch Hội đồng thành viênPresident of the Board of Members
42Triệu tập họp Hội đồng thành viênConvening meetings of the Board of Members
43Điều kiện và thủ tục tiến hành họp Hội đồng thành viênConditions and procedures for conducting meetings of the Board of Members
44Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viênResolutions and decisions of the Board of Members
45Biên bản họp Hội đồng thành viênMinutes of meetings of the Board of Members
46Thủ tục thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên bằng phiếu điều traProcedures for ratification of resolutions and decisions of the Board of Members by questionnaire survey
47Hiệu lực của nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viênEffect of resolutions and decisions of the Board of Members
48Giám đốc / Tổng giám đốcThe Director/General Director
49Điều kiện đảm nhiệm chức vụ Giám đốc / Tổng giám đốcRequirements for holding the position of Director/General Director
50Kiểm soát viên và Ban kiểm soátControllers and the Board of Controllers
51Tiền lương, thù lao, tiền thưởng và lợi ích khác của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc / Tổng giám đốc và người điều hành khácSalaries, remunerations, bonuses and other benefits of the President of the Board of Members, Director/General Director and other executives
52Hợp đồng và giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuậnContracts and transactions subject to approval by the Board of Members
53Tăng, giảm vốn điều lệIncreasing, decreasing charter capital
54Điều kiện phân chia lợi nhuậnConditions for profit distribution
55Thu hồi vốn hoàn trả hoặc lợi nhuận được chiaRecovery of returned capital or distributed profit
56Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc / Tổng giám đốc, người điều hành khác, người đại diện theo pháp luật và Kiểm soát viênResponsibilities of the President of the Board of Members, the Director/General Director, other executives, legal representatives and Controllers
57Nộp đơn kiện giám đốc điều hànhFiling lawsuits against executives
58Tiết lộ thông tinDisclosure of information
59Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênSingle -member limited liability companies
60Góp vốn thành lập công tyContributing capital to establish the company
61Quyền của chủ sở hữuRights of the owner
62Nghĩa vụ của chủ sở hữuObligations of the owner
63Thực hiện quyền của chủ sở hữu trong trường hợp đặc biệtExercising the owner’s rights in special cases
64Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữuOrganizational structure of a single-member limited liability company owned by an organization
65Hội đồng thành viênThe Board of Members
66Chủ tịch công tyThe company’s President
67Giám đốc / Tổng giám đốcThe Director/General Director
68Trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người điều hành khác và Kiểm soát viênResponsibilities of members of the Board of Members, the company’s President, the Director/General Director, other executives and Controllers
69Tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác của người điều hành công ty và Kiểm soát viênSalaries, bonuses and other benefits of the company’s executives and Controllers
70Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ sở hữuOrganizational structure of a single-member limited liability company owned by an individual
71Hợp đồng và giao dịch giữa công ty và những người có liên quanContracts and transactions between the company and related persons
72Tăng, giảm vốn điều lệIncreasing, decreasing charter capital
73DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCSTATE-OWNED ENTERPRISES
74Áp dụng các quy định đối với doanh nghiệp nhà nướcApplication of regulations on state-owned enterprises
75Cơ cấu tổ chứcOrganizational structure
76Hội đồng thành viênThe Board of Members
77Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viênRights and obligations of the Board of Members
78Các yêu cầu đối với thành viên Hội đồng thành viênRequirements to be satisfied by members of the Board of Members
79Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng thành viênDismissal, discharge of members of the Board of Members
80Chủ tịch Hội đồng thành viênPresident of the Board of Members
81Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viênRights and obligations of members of the Board of Members
82Trách nhiệm của Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng thành viênResponsibilities of President and other members of the Board of Members
83Quy chế làm việc, điều kiện và thủ tục tiến hành họp Hội đồng thành viênWorking regulations, conditions and procedures for conducting meetings of the Board of Members
84Chủ tịch công tyThe company’s President
85Giám đốc / Tổng giám đốc và các Phó Giám đốc / Tổng giám đốcThe Director/General Director and Deputy Directors/General Directors
86Các yêu cầu mà Giám đốc / Tổng giám đốc phải đáp ứngRequirements to be satisfied by the Director/General Director
87Miễn nhiệm, cách chức Giám đốc / Tổng giám đốc, người điều hành khác và kế toán trưởngDismissal, discharge of the Director/General Director, other executives and the chief accountant
88Kiểm soát viên và Ban kiểm soátControllers and the Board of Controllers
89Nghĩa vụ của Ban kiểm soátObligations of the Board of Controllers
90Quyền của Ban kiểm soátRights the Board of Controllers
91Quy chế làm việc của Ban kiểm soátWorking regulations of the Board of Controllers
92Trách nhiệm của Kiểm soát viênResponsibilities of Controllers
93Miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên và Kiểm soát viên trưởngDismissal and discharge of Controllers and the Chief Controller
94Công bố thông tin định kỳPeriodic disclosure of information
95Tiết lộ thông tin không thường xuyênIrregular disclosure of information
96CÔNG TY CỔ PHẦNJOINT STOCK COMPANIES
97Vốn của công ty cổ phầnCapital of a joint stock company
98Thanh toán mua cổ phần đã đăng ký khi đăng ký doanh nghiệpPaying for subscribed shares upon enterprise registration
99Các loại cổ phầnTypes of shares
100Quyền của cổ đông phổ thôngRights of ordinary shareholders
101Cổ phiếu có quyền biểu quyết siêu cao và quyền của người sở hữu chúngSuper-voting shares and rights of their holders
102Cổ phần ưu đãi tham gia và quyền của người sở hữu chúngParticipating preference shares and rights of their holders
103Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của người sở hữu chúngRedeemable preference shares and rights of their holders
104Nghĩa vụ của cổ đôngObligations of shareholders
105Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lậpOrdinary shares of founding shareholders
106Chứng chỉ cổ phiếuShare certificate
107Sổ đăng ký cổ đôngShareholder register
108Chào bán cổ phiếuOffering shares
109Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữuOffering of shares to existing shareholders
110Phát hành cổ phiếu riêng lẻPrivate placement of shares
111Bán cổ phầnSelling shares
112Chuyển nhượng cổ phầnTransfer of shares
113Phát hành trái phiếu riêng lẻPrivate placement of bonds
114Thủ tục phát hành trái phiếu riêng lẻ và chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻProcedures for making private placement of bonds and transfer of privately placed bonds
115Quyết định phát hành trái phiếu riêng lẻDeciding private placement of bonds
116Mua cổ phiếu và trái phiếuBuying shares and bonds
117Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đôngShare repurchase at shareholders’ request
118Mua lại cổ phần theo quyết định của công tyShare repurchase under the company’s decision
119Điều kiện thanh toán và xử lý cổ phần mua lạiConditions for payment and settlement of repurchased shares
120Trả cổ tứcPaying dividends
121Trả lại các khoản thanh toán cho cổ phiếu đã mua lại hoặc cổ tứcReturn of payments for repurchased shares or dividends
122Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phầnOrganizational structure of a joint stock company
123Quyền và nghĩa vụ của GMSRights and obligations of the GMS
124Đại hội đồng cổ đôngGeneral Meetings of Shareholders
125Triệu tập GMSConvening GMS
126Danh sách cổ đông có quyền tham gia ĐHĐCĐList of shareholders entitled to participate in the GMS
127Chương trình nghị sự của GMSAgenda of the GMS
128Lời mời tham dự GMSInvitations to the GMS
129Thực hiện quyền tham dự GMSExercising the right to attend the GMS
130Điều kiện để tiến hành GMSConditions for conducting the GMS
131Giao thức họp và biểu quyếtMeeting and voting protocols
132Phương thức phê chuẩn các nghị quyết của Đại hội đồng quản trịMethods for ratifying resolutions of the GMS
133Điều kiện phê chuẩn các nghị quyết của ĐHĐCĐConditions for ratification of resolutions of the GMS
134Quyền lực và phương pháp phê chuẩn các nghị quyết của GMS bằng khảo sát bảng câu hỏiPower and method for ratifying resolutions of the GMS by questionnaire survey
135Biên bản của GMSMinutes of the GMS
136Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực của một nghị quyết của GMSRequesting invalidation of a resolution of the GMS
137Hiệu lực của nghị quyết của GMSEffect of the resolution of the GMS
138Hội đồng quản trịThe Board of Directors
139Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trịTerm of office and quantity of members of the Board of Directors
140Cơ cấu tổ chức và các yêu cầu mà thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiệnOrganizational structure and requirements to be fulfilled by members of the Board of Directors
141Chủ tịch Hội đồng quản trịThe President of the Board of Directors
142Các cuộc họp của Hội đồng quản trịMeetings of the Board of Directors
143Biên bản họp Hội đồng quản trịMinutes of meetings of the Board of Directors
144Quyền đối với thông tin của thành viên Hội đồng thành viênRights to information of members of the Board of Members
145Miễn nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trịDismissal, replacement and addition of members of the Board of Directors
146Ủy ban kiểm toánAudit committee
147Giám đốc / Tổng giám đốcThe Director/General Director
148Tiền lương, thù lao, tiền thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc / Tổng giám đốcSalaries, remunerations, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors and the Director/General Director
149Tiết lộ lợi ích liên quanDisclosure of related interests
150Trách nhiệm của người điều hành công tyResponsibilities of the company’s executives
151Quyền khởi kiện Hội đồng quản trị và Giám đốc / Tổng giám đốcRights to file lawsuits against the Board of Directors and the Director/General Director
152Phê duyệt các hợp đồng và giao dịch giữa công ty và những người có liên quanApproving contracts and transactions between the company and related persons
153Ban kiểm soátBoard of Controllers
154Các yêu cầu mà Kiểm soát viên phải đáp ứngRequirements to be satisfied by Controllers
155Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soátRights and obligations of the Board of Controllers
156Quyền đối với thông tin của Ban kiểm soátRights to information of the Board of Controllers
157Tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Kiểm soát viênSalaries, bonuses and other benefits of Controllers
158Trách nhiệm của Kiểm soát viênResponsibilities of Controllers
159Miễn nhiệm Kiểm soát viênDismissal of Controllers
160Nộp báo cáo hàng nămSubmission of annual reports
161Tiết lộ thông tinDisclosure of information
162Đối tácPartnerships
163CÔNG TY HỢP DANHPARTNERSHIPS
164Góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn gópCapital contribution and issuance of the capital contribution certificate
165Tài sản của công ty hợp danhA partnership’s assets
166Hạn chế của thành viên hợp danhLimitations of general partners
167Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danhRights and obligations of general partners
168Hội đồng thành viênThe Board of Partners
169Triệu tập các cuộc họp của Hội đồng thành viênConvening meetings of the Board of Partners
170Quản trị kinh doanh của công ty hợp danhBusiness administration of partnerships
171Chấm dứt thành viên hợp danhTermination of general partners
172Kết nạp thành viên mớiAdmission of new partners
173Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danhRights and obligations of limited partners
174DOANH NGHIỆP TƯ NHÂNSOLE PROPRIETORSHIPS
175Sở hữu độc quyềnSole proprietorships
176Vốn của các công ty sở hữu riêngCapital of sole proprietorships
177Quản lý các công ty độc quyềnAdministration of sole proprietorships
178Cho thuê quyền sở hữu riêngLeasing out a sole proprietorship
179Bán quyền sở hữu duy nhấtSelling a sole proprietorship
180Thực hiện quyền của chủ sở hữu trong những trường hợp đặc biệtExercising the owner’s rights in special cases

Tư vấn thành lập doanh nghiệp TinLaw vừa giải đáp xong câu hỏi thành lập công ty tiếng anh là gì? Chúng tôi còn cung cấp thêm nhiều thuật ngữ khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Chúc các bạn học tốt!

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT