You are here:

Điều Kiện Để Người Nước Ngoài Trở Thành Thuyền Viên Trên Tàu Biển Việt Nam

Quy định của Bộ Giao thông vận tải về việc để thuyền viên nước ngoài làm việc hợp pháp trên tàu biển Việt Nam được quy định rõ tại Thông tư ban hành ngày 31/05/2017 số: 17/2017/TT-BGTVT. Theo đó, kể từ ngày 15/07/2017, thuyền viên là người nước ngoài cần tuân thủ các quy định sau:

Người nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Trong độ tuổi lao động và đáp ứng đủ yêu cầu về sức khỏe
  • Được Bộ Lao động thương binh xã hội cấp giấy phép lao động hợp pháp.
  • Hợp đồng lao động đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế.
  • Hộ chiếu hợp lệ
  • Được cấp sổ thuyền viên
  • Có chức danh cụ thể trên biển.
Tàu chở hàng tại Việt Nam
Tàu chở hàng tại Việt Nam

Điều kiện về chuyên môn

Được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc quốc tế cấp chứng chỉ chuyên môn hoạt động trong ngành nghề quy định. Nếu chứng chỉ được cấp ở nước ngoài thì phải được Cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam cấp Giấy công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

Trong trường hợp người nước ngoài thực tập trên tàu biển của Việt Nam, ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện chung để làm việc trên biển còn cần có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ được cấp bởi cơ quan có thầm quyền Việt Nam hoặc tổ chức quốc tế được Việt Nam thỏa thuận về việc cấp chứng chỉ cho các loại tàu thực tập phù hợp.

Trách nhiệm của chủ tàu sử dụng thuyền viên nước ngoài

  • Hướng dẫn cho thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam thực hiện đúng quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
  • Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Bố trí chức danh cho thuyền viên người nước ngoài làm việc. Công khai ngày xuống, rời tàu khi người nước ngoài kết thúc thời gian làm việc. Mọi thông tin trên của chủ tàu đều phải thực hiện thông qua hình thức khai báo điện tử trên Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên của Cục Hàng hải Việt Nam. Chủ tàu chịu mọi trách nhiệm về các thông tin khai báo.
  • Các vấn đề phát sinh, chủ tàu phải báo cáo ngay cho Cục hàng hải hoặc các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để kịp thời xử lý.

Thuyền viên người nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam cần nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được ghi trên hợp đồng lao động và quy định pháp luật Việt Nam hiện hành. Mọi thông tin chi tiết về Luật đường Biển được TinLaw cập nhật nhanh chóng, thường xuyên.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.