You are here:

Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Khi các nội dung về vốn đầu tư, chuyển nhượng dự án hoặc bất cứ vấn đề nào cần được điều chỉnh, nhà đầu tư hãy tham khảo mẫu đơn xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tưdịch vụ pháp lý TinLaw đã tổng hợp trong bài viết dưới đây.

Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Tải Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu A.I.11.h

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

(Trường hợp điều chỉnh khác)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ1

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh ………(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có), nay đề nghị điều chỉnh với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ………………… Giới tính: ……………………………………………………………………

Ngày sinh: ……… …. …………. Quốc tịch: ……………………………………………………….

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)2 số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): …………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ………………………………………

2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………………………… ….

…(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)3 số: ….; ngày cấp: ………; Cơ quan cấp:….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): ……………………………………………………………………. …

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………. …

Điện thoại: …………… Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có): . ….

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: ……………………………. Giới tính: ……………………………………………………..

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……… …….…. Quốc tịch: ………………….. …………….

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ………………………………………..

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung mục 1 và 2 ở trên.

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có)

1. Tên tổ chức kinh tế: ……………………………………………………………………………………..

2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/số quyết định thành lập: ………do ..………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: …………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày………………………………………………………..

3. Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………….

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Nội dung điều chỉnh các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) (áp dụng đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, khi chuyển nhượng dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư – thuộc các trường hợp quy định tại điểm a,b,c,d,đ,e khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư).

a. Nội dung điều chỉnh 1:

– Nội dung đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) (hoặc tại các văn bản có giá trị tương đương): ………………………………………………………

– Nay đề nghị sửa thành: …………………………………………………………………………………….

– Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh: ……………………………………………………….

b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1): ……

2. Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh:

a. Nội dung điều chỉnh 1:

– Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh: ……………………………………………………….

– Nay đăng ký sửa thành: ……………………………………………………………………………………

– Lý do điều chỉnh: …………………………………………………………………………………………….

b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo(ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1): …….

3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có).

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư/Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Các văn bản kèm theo gồm:

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;

– Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư

Trong đó: Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư là Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh ………(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có).

 

… ……., ngày …… tháng …. năm …

Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án          

Từng nhà đầu tư/Người đại diện

theo pháp luật của Tổ chức kinh tế

ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

 

 

 

 

 

 

Phía trên là Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo trường hợp điều chỉnh khác, ngoài ra còn có các mẫu đơn dùng cho từng trường hợp cụ thể:

  1. Trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư – Tải Mẫu đơn A.I.11.a
  2. Trường hợp chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a,b,c,d,đ và e khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư – Tải Mẫu đơn A.I.11.b
  3. Trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án là tài sản bảo đảm – Tải Mẫu đơn A.I.11.c
  4. Trường hợp chia, tách và sáp nhập dự án đầu tư – Tải Mẫu đơn A.I.11.d
  5. Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế – Tải Mẫu đơn A.I.11.đ
  6. Trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liến với đất thuộc dự án đầu tư – Tải Mẫu đơn A.I.11.e
  7. Trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh – Tải Mẫu đơn A.I.11.g
Tổng hợp Mẫu đơn xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Tổng hợp Mẫu đơn xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Ngoài mẫu đơn xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, TinLaw cũng cung cấp các thông tin về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Nếu trong quá trình thực hiện soạn thảo hồ sơ có bất cứ vấn đề nào cần được hỗ trợ, Nhà đầu tư hãy liên hệ thông tin dưới đây:

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT