You are here:

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, khi dự án hoặc nhà đầu tư có sự thay đổi thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nhầm ghi nhận các nội dung thay đổi. Trong bài viết sau đây, dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư TinLaw sẽ hướng dẫn các bạn về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. Cùng theo dõi nhé!

Căn cứ pháp luật:

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục mà nhà đầu tư thực hiện thay đổi, điều chỉnh 1 hoặc một vài thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp.

Các trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo đó, nếu có sự thay đổi các thông tin dưới đây, thì nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

 • Tên dự án đầu tư.
 • Nhà đầu tư.
 • Mã số dự án đầu tư.
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 • Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:
  • Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
  • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.
 • Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bên dưới đây áp dụng cho các dự án không phải cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện tại;
 • Báo cáo tài chính công ty được kiểm toán năm liền kề tại thời điểm điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau:

Trường hợp thay đổi thông tin nhà đầu tư:

Công ty cần cung cấp tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư liên quan đến nội dung thay đổi:

 • Giấy chứng nhận hoạt động của công ty mẹ đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Hộ chiếu của nhà đầu tư nếu nhà đầu tư là cá nhân;

Trường hợp thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư của dự án

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau:

 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính hoặc;
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc;
 • Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Trường hợp thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng:

Công ty cần cung cấp thêm các tài liệu sau:

 • Hợp đồng thuê đất, thuê văn phòng đăng ký địa điểm thực hiện dự án;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê hoặc của nhà đầu tư hoặc các văn bản pháp lý thay thế khác;
 • Trường hợp thuê đất, thuê văn phòng của doanh nghiệp khác cần cung cấp thêm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên cho thuê có chức năng kinh doanh bất động sản.

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện như sau:

Bước 1: Chuản bị hồ sơ

Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm những giấy tờ như hướng dẫn ở phần trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.

Để biết cơ quan nào đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho bạn, bạn có thể xem trong Giấy chứng nhận đầu tư ở phần trên cùng bên trái của Giấy giấy chứng nhận đầu tư.

Hoặc ở trang cuối cùng của Giấy chứng nhận đầu tư, phần con dấu của Cơ quan nhà nước cũng có tên cơ quan đã cấp giấy.

Bước 3: Nhận kết quả

Kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Trong trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh phải thông báo bằng văn bản cho Nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Quy trình thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đầu tư
Quy trình thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Thời gian điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Theo điều 47 nghị định 31/2021/NĐ-CP:

“Điều 47. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

1. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

2. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định này cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.”

⇒ Như vậy:

 • Trường hợp điều chỉnh thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
 • Trường hợp thay đổi những nội dung khác của dự án, thời gian điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Một số câu hỏi thường gặp về điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Khi nào phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư mất bao lâu?

Trừ trường hợp thay đổi tên dự án, thay đổi tên nhà đầu tư là 03 ngày làm việc. Những trường hợp còn  lại thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh là 10 ngày làm việc kể từ khi cơ quan đăng ký đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư mất lệ phí bao nhiêu?

Hiện tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không phải nộp phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh khi làm thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở đâu?

Nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư là: Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp; hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố.

 >>>Xem thêm: Hồ sơ, thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư

Trên đây là thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định mới nhất. Mọi khó khăn, vướng mắc và cần hỗ trợ tư vấn, xin vui lòng liên hệ tới dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để được tư vấn chi tiết.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.