You are here:

Mẫu số 02/PLI – Về việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Mẫu số 02/PLI – Về việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Mẫu số 02/PLI ban hành theo Nghị định 152/2020/NĐ – CP là mẫu đơn về việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài. Hãy TinLaw tìm hiểu chi tiết về mẫu đơn mới nhất này nhé!

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định Số: 152/2020/ NĐ – CP Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam và tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Tải Mẫu số 02/PLI về việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

>> Tải: Mẫu số 02/PLI nghị định 152

Mẫu số 02/PLI

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: …………

V/v giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

..………, ngày …. tháng …. năm …….

Kính gửi: ……………….(1)………………..

Căn cứ văn bản số…. (ngày/tháng/năm) của…… (2) về việc thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài và nhu cầu thực tế của (tên doanh nghiệp/tổ chức).

Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, loại hình doanh nghiệp/tổ chức, tổng số lao động dang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, trong đó số lao động nước ngoài đang làm việc, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, thời hạn của giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email).

Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

  1. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), số lượng (người), chức danh công việc, thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm), hình thức làm việc, địa điểm làm việc đã được chấp thuận: ……………………………………..
  2. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), số lượng (người), chức danh công việc, thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) hình thức làm việc, địa điểm làm việc đã sử dụng (nếu có); lý do vị trí công việc đã được chấp thuận nhưng không sử dụng (nếu có) …………………………………………………………………
  3. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), số lượng (người), chức danh công việc, thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm), hình thức làm việc, địa điểm làm việc, lý do sử dụng người lao động nước ngoài (có nhu cầu thay đổi, nêu rõ tình hình, sử dụng người lao động nước ngoài hiện nay (nếu có), mô tả vị trí công việc và yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm của người nước ngoài, lý do không tuyển được người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài…).

Đề nghị …. (3) xem xét, thẩm định và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: ………..

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1), (2), (3) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố…

Hướng dẫn cách điền mẫu số 02/PLI

Hướng dẫn cách điền mẫu số 02/PLI chính xác (bạn nên điền thông tin theo số thứ tự để đảm bảo tính chính xác).

Mục (1), (3) điền “Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)/Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố…

Mục (2): Liệt kê tất cả các văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng LĐNN của Sở Lao động -TBXH đã cấp, còn hiệu lực và có vị trí – chức danh công việc chưa sử dụng

Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: Doanh nghiệp ghi theo trình tự và đầy đủ các nội dung, mục nào không có thông tin đơn vị ghi rõ là “không có”

Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

  1. Vị trí công việc đã được chấp thuận: Doanh nghiệp liệt kê tất cả các vị trí, chức danh công việc đã được chấp thuận còn hiệu lực và có vị trí – chức danh công việc chưa sử dụng theo các văn bản đã được liệt kê tại dòng căn cứ văn bản). Nếu đơn vị có nhiều vị trí, chức danh thì liệt kê đầy đủ từng vị trí, chức danh của từng người nước ngoài.
  2. Vị trí công việc đã sử dụng (nếu có): Doanh nghiệp liệt kê tất cả các vị trí, chức danh công việc đã sử dụng để cấp/gia hạn giấy phép lao động theo các văn bản đã được liệt kê tại dòng căn cứ văn bản.Nếu đơn vị có nhiều vị trí, chức danh thì liệt kê đầy đủ từng vị trí, chức danh của từng người nước ngoài.
  3. Vị trí công việc có nhu cầu thay đổi: Doanh nghiệp nêu tất cả các vị trí, chức danh công việc có nhu cầu thay đổi hoặc có phát sinh tăng nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Khi nào cần sử dụng Mẫu số 02/PLI?

Mẫu số 02/PLI được sử dụng khi doanh nghiệp đã thực hiện mẫu 01/PLI và được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra thông báo chấp thuận, tuy nhiên vì có nhu cầu thay đổi (thay đổi so với vị trí – chức danh công việc đã được chấp thuận hoặc phát sinh tăng nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc để thực hiện cấp mới/ gia hạn GPLĐ đã được cấp) doanh nghiệp cần làm mẫu số 02/PLI để giải trình với cơ quan chuyên trách về việc thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Trên đây là mẫu số 02/PLI – Mẫu đơn về việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài mới nhất. Hy vọng với các thông tin mà dịch vụ làm giấy phép lao động TinLaw cung cấp sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.