You are here:

Mẫu số 01/MGTH: Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế

Mẫu số 01/MGTH: Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế

Mẫu số 01/MGTH: Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế mới nhất ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Dịch vụ kế toán TinLaw xin gửi tới quý độc giả mẫu để tham khảo và tải về.

Căn cứ theo Mục 7 Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản đề nghị miễn (giảm thuế) như sau:

>> Tải Mẫu số 01/MGTH Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………..

   ……….., ngày……….tháng ……..năm ……

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM)

<tên khoản thu thuộc NSNN được miễn (giảm)>

Kính gửi: …<Tên cơ quan thuế>…..

[01] Tên người nộp thuế: ………………………………………….….…………………

[02] Mã số thuế: ……………………………………………………….……………………..

[03] Địa chỉ: …………………………………………………….……………………………

[03a] Phường/xã………………………….[03b] Quận/huyện: ………………………………. [03c] Tỉnh/thành phố:…………………………………………..

[04] Điện thoại: …………………… [05] Fax: ……………… [06] E-mail: …………….……………

Đề nghị được miễn (giảm) < tên khoản thu thuộc NSNN được miễn (giảm)> với lý do và <số tiền miễn (giảm)> cụ thể như sau:

  1. Lý do đề nghị miễn (giảm):

– ………………………………………………………………………………………………………………………..

<Ghi rõ loại khoản thu  đề nghị miễn (giảm); căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế để đề nghị miễn (giảm) thuế: thuộc đối tượng, trường hợp được miễn (giảm) nào, lý do cụ thể như: thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ (ghi cụ thuể số tài sản bị thiệt hại, số lỗ)… Trường hợp đề nghị miễn (giảm) thuế tài nguyên thì cần ghi rõ thêm loại tài nguyên, địa điểm, hình thức khai thác, nơi tiêu thụ>.

  1. Xác định số thuế được miễn (giảm):

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTTên khoản thu thuộc NSNN được miễn (giảm)Kỳ tính thuế/Khoảng thời gian đề nghị miễn (giảm)Số tiền đề nghị miễn (giảm)Số tiền đã nộp (nếu có)
(1)(2)(3)(4)(5)
1    
2    
….………   
 Cộng   
  1. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) ………………

(2) …………………….

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

<Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như UBND xã, phường, thị trấn/ cơ quan kiểm lâm trực tiếp quản lý rừng/….)>

Ghi chú: Phần nội dung ghi trong dấu < > chỉ là trường hợp ví dụ, người nộp thuế căn cứ vào hồ sơ cụ thể để xác nhận theo quy định. 

Lưu ý khi điền mẫu văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế phải nêu rõ số thuế phải nộp; số thuế đề nghị được miễn, giảm; số thuế đã nộp (nếu có); số thuế còn phải nộp; lý do đề nghị được miễn, giảm thuế và danh mục tài liệu gửi kèm.

Trên đây là văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế – mẫu số 01/MGTH. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể tham khảo để áp dụng khi lập hồ sơ miễn giảm thuế khoán. Nếu vẫn còn thắc mắc hay gặp khó khăn trong các vấn đề liên quan đến khoán hộ quý khách vui lòng liên hệ dịch vụ kế toán thuế TinLaw để được hướng dẫn, giải đáp.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT