You are here:

Tổng hợp mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh – Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh

Tổng hợp mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh – Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh

Các loại hình doanh nghiệp: công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh thì trong hồ sơ bắt buộc phải có mẫu quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh.

Trong bài viết này, TinLaw sẽ cung cấp mẫu giấy quyết định tạm ngừng kinh doanh cho từng loại hình công ty. Quý đọc giả có thể tham khảo và tải về theo đường link chúng tôi cung cấp.

  • Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021) rút ngắn thời gian làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh chỉ còn 3 ngày làm việc. (Luật Doanh nghiệp 2014 là 15 ngày làm việc)
  • Đồng thời Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định thời gian tạm ngưng không quá 1 năm. Tuy nhiên, nghị định 01/2021 không còn quy định “Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm” như nghị định 78/2015/NĐ-CP. Tức là sau khi hết thời hạn tạm ngừng doanh nghiệp có thể tiếp tục làm thủ tục thông báo tạm ngưng và không bị giới hạn.

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh của công ty TNHH 1 thành viên

>> Tải về tại đây: Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên (.doc)

>> Download Mẫu Quyết định của chủ sở hữu v/v tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên (.pdf)

 

TÊN DOANH NGHIỆP

———–
Số: …/QĐ-CSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng …  năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm ngừng kinh doanh

 

 

CHỦ SỞ HỮU

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH … … …;

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Tạm ngừng kinh doanh từ ngày   … / … / … đến ngày  … / … /….

Lý do tạm ngừng kinh doanh: … … …

 

Điều 2: Giao cho Ông/ Bà …. tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

          

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                  

CHỦ SỞ HỮU

Nơi nhận:                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

– Như điều 3;

– Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT (đề đăng ký);

– Lưu:

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

>> Tải về tại đây: Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên (.doc)

>> Download Mẫu Quyết định của hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh (.pdf)

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/QĐ-HĐTV

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm ngừng kinh doanh

 

 

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty…………………….;

– Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng thành viên thông qua về việc tạm ngừng kinh doanh

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tạm ngừng kinh doanh từ ngày …./…/…..  đến ngày  …./…/…..

Lý do tạm ngừng kinh doanh: Do doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả và gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng của dịch covid 19.

Điều 2: Giao cho ông/bà ……………… tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Nơi nhận:

– Như Điều 3 (để thực hiện);

– Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);

– Lưu:

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

………………..

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần

>> Tải về tại đây: Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần (.doc)

>> Download Mẫu Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của Đại Hội đồng cổ đông (.pdf)

CÔNG TY CỔ PHẦN…

Số:…………../QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUYẾT ĐỊNH
(V/v tạm ngừng hoạt động)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ……

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần ……………………;
  • Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần …………….. về việc tạm ngừng kinh doanh;
  • Xét tình hình kinh doanh của công ty.                                          

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:    Tạm ngừng hoạt động như sau:
Thời gian tạm ngừng:…………………………………………………………………
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ………..tháng ……….. năm ……
Thời điểm kết thúc:   Ngày ………..tháng ……….. năm …………
Lý do tạm ngừng:…………………………………………………………………

Điều 2: Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục để thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo có hiệu quả.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban và các Ông, Bà có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

…….., ngày …….tháng…….năm ……..

Nơi nhận:

– Sở kế hoạch và đầu tư ………..     

– Lưu VP./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh của công ty hợp danh

>> Tải về tại đây: Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty hợp danh (.doc)

>> Download Mẫu Quyết định của các thành viên hợp danh về việc tạm ngừng kinh doanh (.pdf)

PHỤ LỤC II-21

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………..

… …, ngày… … tháng… … năm … …

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………………………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………………………

  1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh:

a) Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày….tháng….năm ………….. cho đến ngày… .tháng…. năm…………..

Lý do tạm ngừng: …………………………………………………………

Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng hoạt động của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tạm ngừng hoạt động từ ngày … tháng … năm … cho đến ngày … tháng … năm … đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa) …………………………..

……………………………………………………………………………………

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:……………………………

……………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế):

……………………………………………………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………………………

Lý do tạm ngừng: …………………………………………………………

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh).

Tên chi nhánh: ……………………………………………………………..

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ……………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………………………

  1. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo1:

a) Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tiếp tục kinh doanh từ ngày….tháng…..năm ……………………..

Lý do: …………………………………………………………………………

□ Sau khi doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng hoạt động của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang hoạt động (đánh dấu vào ô này trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn đối với doanh nghiệp và tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp).

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tiếp tục hoạt động từ ngày….tháng….năm ………… đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa) …………………………..

……………………………………………………………………………………

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:……………………………

……………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………………………

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ……………………………………………………………..

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ……………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ……………………………………………………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………………………

Lý do: …………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
(Ký, ghi họ tên)2

 

 

______________________

1 Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

2

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.

>> Xem thêm: Thủ tục, hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Trên đây là các mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp mới nhất 2022. Nếu vẫn còn thắc mắc muốn được tư vấn Quý khách vui lòng liên hệ dịch vụ tạm ngừng kinh doanh TinLaw theo thông tin bên dưới:

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT