You are here:

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty

Kế toán trưởng là người giúp doanh nghiệp rất nhiều trong quá trình quản lý tài chính, đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động thuế. Vì là một trong những vị trí chủ chốt của mỗi doanh nghiệp nên khi có điều chỉnh nhân sự cho vị trí này phải có sự đồng ý của Ban lãnh đạo công ty và phải có Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của Giám đốc.

Nếu bạn đang tìm mẫu giấy bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH MTV, hai thành viên, công ty cổ phần trong Doanh nghiệp. Có thể tải miễn phí tại đây:

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty

>> Tải Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty

CÔNG TY……………….CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:…/2020/QĐ-…Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……..o0o……..

……………, ngày … tháng … năm………

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY…………………
V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………………….

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
 • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…………………….;
 • Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty………………………;
 • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
 • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông/Bà: ………………………….. Giới tính: ……………

Sinh ngày: …./…./…. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu: ………………

Nơi cấp: ………………..….. Ngày cấp: …/…/….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty ………………………………

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

 • Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;
 • Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
 • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3
– Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Yêu cầu về nội dung mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty

Mẫu giấy bổ nhiệm kế toán trưởng cần trình bày rõ các nội dung như sau:

 • Các phần theo quy định chung của văn bản Quyết định: Tên công ty, số hiệu, thời gian, trích yếu, các căn cứ liên quan, chữ ký của người có thẩm quyền phê duyệt Quyết định
 • Về nội dung: Bản quyết định cần ghi đầy đủ thông tin cơ bản của người được bổ nhiệm, số CMND, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ thường trú, chức vụ người được bổ nhiệm đang giữ và chức vụ được bổ nhiệm. Đồng thời, các bạn cần nêu rõ các điều về nghĩa vụ mà người được bổ nhiệm cần thực hiện.

>> Xem thêm: Quy định của pháp luật về việc bổ nhiệm kế toán trưởng

Công ty dịch vụ kế toán TinLaw vừa chia sẻ đến các bạn mẫu tải quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty. Quyết định bổ nhiệm bất kỳ vị trí nào đều có tính quy phạm về pháp lý, vì thế cần được trình bày rõ ràng, có đầy đủ các thông tin quan trọng liên quan đến những quyền lợi và trách nhiệm của người được quyết định.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT