You are here:

Thử việc có phải nộp thuế thu nhập cá nhân? Cách tính thuế TNCN thời gian thử việc

Thử việc có phải nộp thuế thu nhập cá nhân? Cách tính thuế TNCN thời gian thử việc

Lương thử việc có đóng thuế thu nhập cá nhân không? Nếu có, thuế thu nhập cá nhân giai đoạn thử việc tính như thế nào? Trong phạm vi bài viết này, công ty kế toán thuế TinLaw sẽ giải đáp chi tiết cho các câu hỏi trên.

Thử việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Vậy, tiền lương, tiền công từ lao động thử việc, lao động mùa vụ, lao động thời vụ dưới 3 tháng cũng là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân.

Bên cạnh đó, theo khoản i điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định:

“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.”

⇒ Như vậy, thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động thử việc là tính trên từng lần chi trả. Khi ký hợp đồng thử việc hoặc có thỏa thuận thử việc hoặc hợp đồng lao động dưới 3 tháng, sẽ có 2 trường hợp như sau:

 • Nếu có tổng thu nhập dưới 2 triệu/lần hoặc /tháng thì không khấu trừ thuế TNCN.
 • Nếu có tổng thu nhập từ 2 triệu/lần hoặc /tháng trở lên thì trước khi chi trả thu nhập cho người lao động, doanh nghiệp khấu trừ 10% thuế TNCN trên Tổng thu nhập trước khi chi trả cho họ.

Ví dụ: Nguyễn Văn A thử việc không ký hợp đồng và có nhận lương hàng tháng tại công ty B là 3.000.000 đồng, như vậy số thuế A phải đóng hàng tháng là (3.000.000/0.9)x10% = 333.333 đồng, công ty B có trách nhiệm khấu trừ đi khoản này trước khi trả lương cho A.

Điều kiện để không bị trừ 10% thuế thu nhập cá nhân?

Nếu tạm thời chưa muốn khấu trừ ngay 10% thuế TNCN thì Doanh nghiệp yêu cầu cá nhân làm Bản cam kết 08/CK-TNCN. Để được làm Bản cam kết Mẫu 08/CK-TNCN (theo Thông tư 80/2021/TT-BTC) phải đáp ứng 3 điều kiện sau:

 • Phải có mã số thuế cá nhân tại thời điểm làm cam kết.
 • Có thu nhập duy nhất tại 1 nơi. (Nếu có thu nhập tại 2 nơi thì không được làm cam kết 08/CK-TNCN mà phải khấu trừ 10%)
 • Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

Nếu gian lận làm cam kết 08/CK-TNCN, trong quá trình thanh kiểm tra bị cơ quan thuế phát hiện có sự gian lận về cam kết của người nhận thu nhập thì cá nhân nhận thu nhập bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế theo các quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 6 và khoản 2, Điều 10, Thông tư số 166/2013/TT-BTC.

Năm 2021, thử việc được ký hợp đồng lao động
Thuế TNCN thử việc phụ thuộc vào tiền lương và thời hạn hợp đồng lao động

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người thử việc

Hợp đồng thử việc không phải là hợp đồng lao động, nên khi trả thu nhập cho người lao động, tổ chức trả thu nhập phải có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN với mức 10% trước khi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên. Trường hợp này nhân viên thử việc không được tính giảm trừ gia cảnh.

Công thức tính:

Thuế TNCN thử việc = Tiền lương x 10%

Trong đó:

Tiền lương: Từ 2 triệu/lần chi trả hoặc 2 triệu/tháng trở lên

Ví dụ 1: Ngày 02/01/2022 Công ty kế toán thuế TinLaw ký hợp đồng thử việc trong 2 tháng với nhân viên Nguyễn Văn A:

 • Thời gian thử việc: từ ngày 02/01/2022 đến hết ngày 28/02/2022.
 • Lương thử việc: 4 triệu/ tháng cho 24 ngày làm việc.
 • Từ tháng 2 năm 2022: sẽ được nhận thêm phụ cấp tiền ăn là 500.000/24 ngày làm việc

Tình huống 1: Tiền lương dưới 2 triệu => Chưa phải khấu trừ thuế TNCN

Tháng 1/2022: Nhận viên A đi làm 10 ngày => Mức lương nhận được là: 4.000.000 x 10/26 = 1.667.000

=> Theo quy định thì khi trả thu nhập từ 2 triệu trở lên mới bị khấu trừ thuế TNCN 10%. Trong khi đó mức lương nhân viên A nhận được trong tháng 1 chỉ có 1,667 triệu, tức là dưới 2 triệu

=> Tháng 1/2022 nhân viên A không bị khấu trừ thuế TNCN.

Tình huống 2: Tiền lương trên 2 triệu nhưng không đủ điều kiện làm cam kết phải khấu trừ 10%

Tháng 2/2022: Nhân viên A đi làm 24 ngày => Lương tháng 2/2022 = 4.000.000 + Phụ cấp ăn trưa: 500.000

Vì Tháng 2/2022 có thu nhập ở ngưỡng từ 2 triệu trở lên tại thời điểm trả thu nhập nhân viên A chưa có mã số thuế TNCN nên không đủ điều kiện làm cam kết

=> Nhân Viên sẽ bị khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%:

 • Số thuế TNCN nhân viên A bị khấu trừ: (4.000.000 + 500.000) x 10% = 450.000
 • Số tiền lương còn lại phải trả cho nhân viên A là: 4.500.000 – 450.000 = 4.050.000
 • Số tiền 450.000 khấu trừ của nhân viên A, Công ty TinLaw sẽ kê khai trên tờ khai thuế TNCN và nộp về ngân sách nhà nước.

Ví dụ 2: Công ty TinLaw ký hợp đồng lao động thử việc 1 tháng với nhân viên Nguyễn Văn B với mức lương thử việc: 6.000.000 đồng. Nhân viên B: đã có mã số thuế TNCN, trước đây chưa đi làm ở đâu và bây giờ chỉ có thu nhập tại 1 nơi duy nhất tại công ty TinLaw và ước tính thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

=> Do đủ điều kiện làm cam kết thu nhập nên nhân viên B đã làm cam kết thu nhập theo mẫu 08/CK-TNCN

Sau khi nhân viên B làm cam kết thu nhập gửi công ty TinLaw thì công ty sẽ không khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nữa mà trả đủ lương là 6 triệu đồng.

Ai có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN thử việc?

Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng khoán dịch vụ dưới ba (03) tháng có tổng mức thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì CÔNG TY thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp, cá nhân ký hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng khoán dịch vụ dưới ba (03) tháng chỉ có duy nhất 1 nguồn thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế không vượt quá 108.000.000 đồng thì cá nhân lao động đó làm bản cam kết 08/CK-TNCN để làm căn cứ tạm thời không khấu trừ thuế TNCN. Cá nhân lao động phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết. Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế.

TinLaw vừa hướng dẫn xong cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người thử việc và các thông tin mới nhất về thử việc. Nếu quý khách vẫn còn các thắc mắc liên quan đến thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn, giải đáp chi tiết.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT