You are here:

Mẫu đơn xin gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất mới nhất

Mẫu đơn xin gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất mới nhất

Pháp luật ban hành mẫu đơn xin gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất phần nào hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp có điều kiện ổn định hoạt động mà vẫn thực hiện tốt nghĩa vụ thuế vì Nhà nước luôn hỗ trợ cho cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế của mình đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đối tượng nào được gia hạn thời hạn nộp thuế đất?

Theo Điều 3 Nghị định 12/2023/NĐ-CP, các đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuê đất bao gồm:

“1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

a) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

b) Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

c) Xây dựng;

d) Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;

đ) Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);

e) Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;

g) Thoát nước và xử lý nước thải.

2. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

a) Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;

b) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

c) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim;

d) Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;

đ) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

Danh mục ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được xác định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Phân ngành kinh tế theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg gồm 5 cấp và việc xác định ngành kinh tế được áp dụng theo nguyên tắc: Trường hợp tên ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thuộc ngành cấp 1 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 1; trường hợp thuộc ngành cấp 2 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 3, cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 2; trường hợp thuộc ngành cấp 3 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 3; trường hợp thuộc ngành cấp 4 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 5 của ngành cấp 4.

3. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; sản phẩm cơ khí trọng điểm được xác định theo Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2022 hoặc 2023.”

Việc xác định doanh nghiệp, tổ chứ, cá nhân có thuộc đối tượng được sử dụng giấy gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất rất quan trọng. Vì người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định này.

Đối tượng sử dụng mẫu đơn xin gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Đối tượng sử dụng mẫu đơn xin gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Mẫu giấy gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất mới nhất

Dưới đây là mẫu giấy gia hạn nộp thuế tiền thuê đất, tiền thuê đất để thực hiện gia hạn thời gian nộp tiền, sử dụng quyền lợi của mình:

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

□ Lần đầu □ Thay thế

Kính gửi: Cơ quan thuế…………………………

[01] Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………..
[02] Mã số thuế:
[03] Địa chỉ: ……………………………………………………………………..………………
[04] Số điện thoại: …………..…………..…………..…………..…………..…………..……..
[05] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………………….
[06] Mã số thuế:
[07] Loại thuế đề nghị gia hạn:

□ a) Thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp, tổ chức

□ b) Thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp, tổ chức

□ c) Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

□ d) Tiền thuê đất (kê chi tiết địa chỉ từng khu đất thuê thuộc đối tượng gia hạn tiền thuê đất)

– Khu đất 1 theo Quyết định/Hợp đồng số…., ngày…/…/….:…

– Khu đất 2 theo Quyết định/Hợp đồng số…., ngày…/…/….:…

…..

[08] Trường hợp được gia hạn:………………………………………………

  1. DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ SIÊU NHỎ

□ 1. Doanh nghiệp nhỏ:

Lĩnh vực hoạt độngSố lao độngDoanh thu (VNĐ)Nguồn vốn (VNĐ)

□ 2. Doanh nghiệp siêu nhỏ:

Lĩnh vực hoạt độngSố lao độngDoanh thu (VNĐ)Nguồn vốn (VNĐ)
  1. DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC:

□ 1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

□ 2. Sản xuất, chế biến thực phẩm;

□ 3. Dệt;

□ 4. Sản xuất trang phục;

□ 5. Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan;

□ 6. Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện;

□ 7. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy;

□ 8. Sản xuất sản phẩm từ cao su và Plastic;

□ 9. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác;

□ 10. Sản xuất kim loại;

□ 11. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;

□ 12. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học;

□ 13. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác;

□ 14. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

□ 15. Xây dựng;

□ 16. Vận tải kho bãi;

□ 17. Dịch vụ lưu trú và ăn uống;

□ 18. Giáo dục và đào tạo;

□ 19. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội;

□ 20. Hoạt động kinh doanh bất động sản;

□ 21. Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm;

□ 22. Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

□ 23. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí;

□ 24. Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác;

□ 25. Hoạt động thể thao, vui chơi giải trí;

□ 26. Hoạt động chiếu phim;

□ 27. Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

□ 28. Sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm;

□ 29. Hoạt động xuất bản; □ 30. Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;

□ 31. Hoạt động phát thanh, truyền hình;

□ 32. Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; □ 33. Hoạt động dịch vụ thông tin;

□ 34. Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);

□ 35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng;

□ 36. Sản xuất đồ uống;

□ 37. In, sao chép bản ghi các loại;

□ 38. Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế;

□ 39. Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất;

□ 40. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị);

□ 41. Sản xuất mô tô, xe máy;

□ 42. Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;

□ 43. Thoát nước và xử lý nước thải.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai; tôi cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế theo thời hạn nộp thuế được gia hạn.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ………………………
Chứng chỉ hành nghề số:………

 

 

 

……, ngày……….tháng……..năm……
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu
(nếu có)/Ký điện tử)

Tải Mẫu đơn xin gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất mới nhất

Thời hạn nộp thuế đất sau khi gia hạn

Vì Nhà nước đã cho hỗ trợ gia hạn nên cá nhân, doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đúng quy định, thời hạn nộp thuế được quy định như sau:

1. Thuế GTGT Doanh nghiệp

Đối với thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh), thời hạn gia hạn được chia 2 trường hợp theo tháng và theo quý, theo những mức khác nhau. Để dễ theo dõi, TinLaw xin gửi đến bảng thống kê như sau:

Thời gian gia hạnThángQuý
06 thángTừ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023Quý I năm 2023
05 thángTháng 6 năm 2023Quý II năm 2023
04 thángTháng 7 năm 2023
03 thángTháng 8 năm 2023

Lưu ý: Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu)

Trường hợp: Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

Kỳ tính thuếThời hạn nộp thuế giá trị gia tăng chậm nhất
Tháng 3 năm 2023Ngày 20 tháng 10 năm 2023
Tháng 4 năm 2023Ngày 20 tháng 11 năm 2023
Tháng 5 năm 2023 Ngày 20 tháng 12 năm 2023
Tháng 6 năm 2023Ngày 20 tháng 12 năm 2023
Tháng 7 năm 2023Ngày 20 tháng 12 năm 2023
Tháng 8 năm 2023Ngày 20 tháng 12 năm 2023
Quý I năm 2023Ngày 31 tháng 10 năm 2023
Quý II năm 2023Ngày 31 tháng 12 năm 2023

Lưu ý:

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức được đề cập có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức nêu tại không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

2. Thuế TNDN

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN thuộc đối tượng được quy định tại Điều 3 được nêu phía trên thì thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức này không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì vẫn không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN.

3. Thuế GTGT, TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 như trên. Thời hạn nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2023.

4. Đối với tiền thuê đất

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2023 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

5. Sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định này thì: doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, số thuế TNDN phải nộp; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp.

Trình tự gia hạn nộp thuế đất

Để đảm bảo quá trình gia hạn và nộp thuế đúng thời hạn, quý doanh nghiệp hãy đọc kỹ nội dung dưới đây:

Bước 1: Nộp giấy gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế sẽ gửi giấy gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất qua một trong ba cách sau: qua mạng hoặc gửi trực tiếp với cơ quan hoặc qua bưu chính.

Đối với trường hợp thuộc nhiều địa bạn cơ quan thuế quản lý khác nhau thì cơ quan quản lý trực tiếp sẽ gửi thông tin gia hạn đến các cơ quan thuế khác có liên quan.

Lưu ý:

  • Giấy gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất sẽ áp dụng cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong kỳ tính thuế.
  • Thời điểm nộp sẽ trùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế, nếu trường hợp nộp chậm giấy gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất thì thời hạn chậm nhất là ngày 30/09/2023 để vẫn được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Nếu sau thời hạn quy định trên thì không được gian hạn nộp thuế

Bước 2: Bổ sung hồ sơ kê khai (nếu có).

Thực hiện bổ sung hồ sơ khai thuế phải trước thời hạn nộp thuế nếu không số thuế bổ sung sẽ không được gian hạn. Số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế tăng lên sẽ được gia hạn theo số thuế đã kê khai trước đó.

Bước 3: Thông báo của cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế chấp nhận gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất thì sẽ không có thông báo về thông tin này.

Trường hợp cơ quan thuế xác định không thuộc đối tượng gia hạn trước thời gian gia hạn thì sẽ có văn bản thông báo về việc không được gia hạn. Người nộp thuế sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế trong thời hạn quy định.

Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

Lưu ý: Không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn trong khoảng thời gian được gia hạn thời hạn nộp (cả trường hợp nộp sau và bổ sung hồ sơ). Nếu cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp (nếu có) đối với các hồ sơ thuế thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định tại Nghị định này thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh, không tính tiền chậm nộp.

Chủ đầu tư các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng khi làm thủ tục thanh toán với Kho Bạc Nhà nước phải gửi kèm thông báo cơ quan thuế đã tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn hoặc Giấy đề nghị gia hạn có xác nhận đã gửi cơ quan thuế của nhà thầu thực hiện công trình. Kho bạc Nhà nước căn cứ trên hồ sơ do chủ đầu tư gửi để chưa thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng trong thời gian gia hạn. Khi hết thời gian gia hạn, nhà thầu phải nộp đủ số thuế được gia hạn theo quy định.

Qua bài viết trên dịch vụ kế toán TinLaw gửi đến mẫu đơn xin gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất mới nhất cùng các thông tin về đối tượng được gia hạn, thời hạn gia hạn,…để hỗ trợ cho quý doanh nghiệp có thêm thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế và bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu còn những thắc mắc hay cần được tư vấn, liên hệ ngay với chúng tôi qua thông tin bên dưới.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT