You are here:

Hướng dẫn cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý

Hướng dẫn cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý

Việc đầu tiên cần làm trước khi kê khai thuế GTGT đó là phải tự xác định xem doanh nghiệp mình thuộc đối tượng kê khai theo quý hay theo tháng. Với những bạn kế toán mới vào nghề điều này có đôi chút khó khăn, vì thế trong bài viết dưới đây, công ty kế toán thuế TinLaw sẽ hướng dẫn cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý. Cùng theo dõi nhé!

Căn cứ pháp lý

Cách xác định đối tượng khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng được quy định tại:

  • Điều 8 và điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020;

Kê khai thuế GTGT theo tháng

Căn cứ điểm a, khoản 1, điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP:

“Điều 8. Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế

1. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm:

a) Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định này thì được lựa chọn khai theo quý…”

⇒ Như vậy: Thuế giá trị gia tăng là loại thuế kê khai theo tháng. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 thì được lựa chọn khai theo quý.

Kê khai thuế GTGT theo quý quy định tại Thông tư 151/2014/TT-BTC
Kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Điều kiện để được kê khai thuế GTGT theo quý

Như đã đề cập ở phần trên, doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng. Tuy nhiên, nếu đáp ứng được các điều kiện sau sẽ được lựa chọn khai theo quý:

Căn cứ điều 9, Nghị định 126/2020/NĐ-CP:

“Điều 9. Tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

1. Tiêu chí khai thuế GTGT theo quý:

a) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:

a.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 nêu trên nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

a.2) Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

2. Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

a) Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.

b) Trường hợp người nộp thuế đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý, Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì người nộp thuế tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

c) Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo. Người nộp thuế không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

d) Trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì cơ quan thuế phải xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số người nộp thuế đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. Người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản của cơ quan thuế.”

⇒ Như vậy:

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động:

  • Doanh thu năm trước năm liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được kê khai khai thuế GTGT theo quý.
  • Doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ thì kê khai thuế GTGT theo tháng.
  • Nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ tiêu chí khai thuế GTGT theo quý thì được lựa chọn khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý ổn định trọn năm dương lịch.
  • Doanh nghiệp đang thực hiện kê khai theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị đến cơ quan thuế, chậm nhất là ngày 31/1 của năm bắt đầu khai theo quý. Nếu không gửi văn bản đề nghị thì tiếp tục kê khai theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

>> Xem thêm: Mẫu chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng

  • Nếu doanh nghiệp tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo. Doanh nghiệp không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 126/2020/NĐ-CP và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.
  • Trường hợp cơ quan thuế phát hiện doanh nghiệp không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì cơ quan thuế phải xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp. Doanh nghiệp phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản của cơ quan thuế.

>> Xem thêm: Cách tính mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế GTGT

Doanh nghiệp mới thành lập:

Nếu doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế GTGT theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để xác định kê khai thuế GTGT theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý. Và sẽ thực hiện ổn định trong năm dương lịch đó.

Ví dụ 1: TinLaw bắt đầu hoạt động kinh doanh từ tháng 01/2022 thì năm 2022 công ty được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý.

-> Công ty căn cứ vào doanh thu của năm 2022 (lý do: đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2023 thực hiện khai thuế GTGT tháng hoặc quý.

Ví dụ 2: Công ty X bắt đầu hoạt động kinh doanh từ tháng 9/2022 thì năm 2022, 2023 doanh nghiệp được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý.

-> Do năm 2022 hoạt động chưa đủ 12 tháng -> Nên Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2023 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2024 thực hiện khai thuế theo tháng hoặc quý.

Thời hạn nộp tờ khai khai thuế GTGT

Căn cứ theo Điều 44 Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019

1) Hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

Ví dụ: Hạn nộp Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2022 là ngày 20/2/2022

2) Hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

Ví dụ: Hạn nộp Tờ khai thuế GTGT Quý 3/2022 là ngày 31/10/2022.

Sau khi đã xác định được doanh nghiệp của bạn kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý, tiếp đó các bạn phải xác định xem doanh nghiệp mình kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp. Cụ thể như sau:

>> Xem thêm: Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ – mẫu 01/GTGT

Trên đây là cách xác định đối tượng khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng theo thông tư 151. Nếu vẫn còn thắc mắc liên quan đến thuế giá trị gia tăng, quý khách vui lòng liên hệ TinLaw để được hướng dẫn, giải đáp chi tiết.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT