You are here:

Thông tư 93/2019/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 324/2016/TT-BTC

Thông tư 93/2019/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 324/2016/TT-BTC

Thông tư 93/2019/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước được Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2019 và chính thức có hiệu lực ngày 14/02/2020.

Trong bài viết dưới đây, công ty kế toán thuế TinLaw xin chia sẻ một số điểm mới và toàn văn Thông tư 93/2019/TT-BTC.

Thông tin chung Thông tư 93/2019/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Số ký hiệu93/2019/TT-BTCNgày ban hành31/12/2019
Loại văn bảnThông tưNgày có hiệu lực14/02/2020
Nguồn thu thậpNgày đăng công báo
NgànhTài chínhLĩnh vựcQuản lý quỹ ngân sách, quỹ dự trữ nhà nước, và các quỹ tài chính khác của nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người kýBộ Tài chínhThứ trưởngĐỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm viToàn quốc
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Toàn văn Thông tư 93/2019/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 324/2016/TT-BTC

>> Tải Thông tư 93/2019/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 324/2016/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 93/2017/TT-BTC                                                    Hà nội, ngày 19 tháng 09 năm 2017

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết  và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định và thuế;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế.

Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. sửa đổi, bổ sung Khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

1. Bỏ các khổ 1, 2, 3, 4, 5 sau điểm đ Khoản 3 Điều 12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính) và thay bằng nội dung như sau:

Phương pháp tính thuế của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).

2. Bãi bỏ điểm d Khoản 4 Điều 12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính)

Điều 2. Bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/T-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2017.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

Nơi nhận                                                                                                                           KT.BỘ TRƯỞNG

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;                                                     THỨ TRƯỞNG

– Văn phòng Quốc hội    ;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;                                                                           ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN            

– Toà án nhân dân tối cao;                                           

– Kiểm toán nhà nước;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

cơ quan thuộc Chính phủ

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân,

Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc nhà nước

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Công báo;

– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Website Chính phủ

– Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Thuế;

– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

– Lưu: VT, TCT (VT,CS)

Tóm tắt nội dung chính Thông tư 93/2019/TT-BTC

  • Bổ sung tiểu mục thuộc mục 2000 “Thuế bảo vệ môi trường”, như sau: Tiểu mục 2022 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước”; Tiểu mục 2023 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước”; Tiểu mục 2024 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước”; Tiểu mục 2025 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut, dầu mỡ nhờn bán ra trong nước”; Tiểu mục 2026 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước”
  • Sửa đổi tên Mục, Tiểu mục và bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 7550 “Chi hoàn thuế giá trị gia tăng theo Luật thuế giá trị gia tăng” như sau: Sửa đổi tên Mục 7550 “Chi hoàn thuế giá trị gia tăng theo Luật thuế giá trị gia tăng” thành “Hoàn thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế nhập khẩu theo chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ, theo chế độ quy định”; Sửa đổi tên Tiểu mục 7551 “Chi hoàn thuế giá trị gia tăng” thành “Hoàn thuế giá trị gia tăng”; Sửa đổi tên Tiểu mục 7552 “Chi trả lãi do chậm hoàn trả thuế giá trị gia tăng theo chế độ quy định” thành “Trả lãi do chậm hoàn trả thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế nhập khẩu theo chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ”; Sửa đổi tên Tiểu mục 7599 “Chi khác” thành “Hoàn khác”; Bổ sung Tiểu mục 7553 “Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt mặt hàng xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học theo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt”; Bổ sung Tiểu mục 7554 “Hoàn thuế nhập khẩu đối với chương trình ưu đãi thuế sản xuất, lắp ráp ô tô”; Bổ sung Tiểu mục 7555 “Hoàn thuế nhập khẩu đối với chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ”
  • Bổ sung Tiểu mục 2666 “Phí hải quan đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam”: Bổ sung 01 Tiểu mục 3003 đối với khoản “Lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh”; Hướng dẫn về nội dung hạch toán thuế Thu nhập cá nhân tại Mục 1000 “Thuế thu nhập cá nhân”, được bổ sung như sau: “Các khoản thuế Thu nhập cá nhân do cơ quan chi trả thu nhập thực hiện hoặc do cá nhân thực hiện: Nếu do Cục Thuế quản lý thì hạch toán chương 557 “Hộ gia đình, cá nhân”, nếu do Chi cục Thuế quản lý thì hạch toán chương 757 “Hộ gia đình, cá nhân” (không hạch toán mã chương 857 “Hộ gia đình, cá nhân”)”.

Thông tư 93/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/02/2020, áp dụng cho năm ngân sách 2020. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn thêm đối với các khoản lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh phát sinh tại các Chi cục Hải quan trước ngày Thông tư số 93/2019/TT-BTC có hiệu lực và đã nộp vào NSNN theo Tiểu mục 3002 thì thực hiện điều chỉnh ngay trong tháng 3/2020 theo đúng Tiểu mục quy định tại Thông tư số 93/2019/TT-BTC.

Trên đây là Thông tư 93/2019/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 324/2016/TT-BTC. Để tham khảo thêm các văn bản pháp luật có liên quan khác, vui lòng nhấp tại đây: Tra cứu luật.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT