You are here:

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH MTV và 2 thành viên trở lên

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH MTV và 2 thành viên trở lên

Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH là mẫu giấy quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên công ty về việc tạm ngừng kinh doanh công ty. Và là loại giấy không thể thiếu trong hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh của công ty TNHH. Tuy nhiên, mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viênmẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên sẽ không giống nhau.

Do đó, dịch vụ tạm ngừng kinh doanh TinLaw xin cung cấp mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh của cả 2 loại hình công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên. Quý độc giả tham khảo và tải về theo đường link chúng tôi chia sẻ bên dưới.

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH MTV

>> Tải về tại đây: Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên (.doc)

>> Download Mẫu Quyết định của chủ sở hữu v/v tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên (.pdf)

TÊN DOANH NGHIỆP

———–
Số: …/QĐ-CSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng …  năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm ngừng kinh doanh

 

 

CHỦ SỞ HỮU

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH … … …;

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Tạm ngừng kinh doanh từ ngày   … / … / … đến ngày  … / … /….

Lý do tạm ngừng kinh doanh: … … …

 

Điều 2: Giao cho Ông/ Bà …. tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

          

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                  

CHỦ SỞ HỮU

Nơi nhận:                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

– Như điều 3;

– Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT (đề đăng ký);

– Lưu:

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên

>> Tải về tại đây: Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên (.doc)

>> Download Mẫu Quyết định của hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh (.pdf)

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/QĐ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm ngừng kinh doanh

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

 

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
 • Căn cứ Điều lệ Công ty………………………….. ;
 • Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng thành viên thông qua về việc tạm ngừng kinh doanh

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Tạm ngừng kinh doanh từ ngày …./…/….. đến ngày …./…/…..

Lý do tạm ngừng kinh doanh: Do doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả và gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng của dịch covid 19.

Điều 2: Giao cho ông/bà……………………. tiến hành các thủ tục cần thiết theo

quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

–  Như Điều 3 (để thực hiện);

–  Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);

–  Lưu:

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

………………..

 

Mẫu hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH

Mẫu hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên

 • Thông báo v/v tạm ngừng kinh doanh
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu người thực hiện thủ tục
 • Quyết định của chủ sở hữu v/v tạm ngừng kinh doanh
 • Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền cá nhân khác nộp hồ sơ)

Mẫu hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Thông báo v/v tạm ngừng kinh doanh
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu người thực hiện thủ tục
 • Biên bản họp hội đồng thành viên v/v tạm ngừng kinh doanh
 • Quyết định của hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh
 • Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền cá nhân khác nộp hồ sơ)

>> Xem thêm: Mẫu hồ sơ xin tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Trên đây là mẫu Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH theo quy định hiện hành. Nếu vẫn còn thắc mắc muốn được tư vấn Quý khách vui lòng liên hệ dịch vụ tạm ngừng kinh doanh TinLaw theo thông tin bên dưới:

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT