You are here:

Mẫu quyết định của công ty TNHH 2 thành viên trở lên mới nhất

Mẫu quyết định của công ty TNHH 2 thành viên trở lên là mẫu bản quyết định của công ty TNHH 2 thành viên trở lên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc hoặc thành lập mới Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh).

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp còn lúng túng khi ban hành các quyết định liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp như: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các vấn đề khác của công ty. Chủ doanh nghiệp thường loay hoay trong việc tìm kiếm các mẫu văn bản do pháp luật quy định. Vì thế, trong bài viết này, dịch vụ thành lập công ty TinLaw sẽ cung cấp cho Quý khách mẫu quyết định của công ty TNHH 2 thành viên trở lên mới nhất 2022.

>> Tải về tại đây: Mẫu quyết định thành lập Công ty TNHH 2 thành viên

TÊN DOANH NGHIỆPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …./QĐ-HĐTV 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 202…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên

 

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH ………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty…………………….;

– Căn cứ nhu cầu hoạt động của công ty

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:  Thông qua phương án góp vốn thành lập công ty và cử người đại diện quản lý vốn

  1. Góp vốn thành lập Công ty

Chủ sở hữu Công ty …………quyết đinh định góp vốn thành lập Công ty ……… ……… ……, với các thông tin như sau:

  • Tên công ty: Công ty ……………………………………………………….
  • Địa chỉ: ………………………………………………………………………..
  • Vốn điều lệ: ……………………VNĐ (Bằng chữ:…………………………)
  • Tổng vốn góp của công ty: ………………. VNĐ (Bằng chữ:…… ) chiếm tỷ lệ …..% tổng vốn Điều lệ của Công ty ………… …………………… ……………… ………………… ……………..
  1. Cử người đại diện theo pháp luật và quản lý vốn tại Công ty ………………….

Chủ sở hữu cử Ông/Bà:……………. làm người đại diện theo pháp luật và quản lý vốn của Công ty tại Công ty …………………………

Thông tin của người đại diện như sau:

Họ và tên      : ……………………….                         Giới tính: …………………

Sinh ngày     : ……………           Dân tộc: ……          Quốc tịch: ………………..

CMND/CCCD số    : ……………           Ngày cấp: …..

Nơi cấp         : ……………                  Ngày hết hạn (nếu có):…………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………..

Địa chỉ hiện tại: ………………………………………………………………………

Điều 2. Điều lệ Công ty …………………………… ………………………

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của công ty ……………………………… ……………

Điều 4. Thời gian thực hiện ……… …………… ……………………… ……

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

  Nơi nhận:

– Như Điều 5;

– Lưu:

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

………………..

* Lưu ý:

Trong quá trình tư vấn cho khách hàng, TinLaw nhận thấy có khá nhiều trường hợp hiểu sai “Mẫu quyết định của công ty TNHH 2 thành viên trở lên” là “Mẫu quyết định thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên”.

TinLaw muốn nhấn mạnh, trong các biểu mẫu được pháp luật quy định KHÔNG hề có mẫu quyết định thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên.

Nếu công ty muốn ban hành quyết định nào đó trước hết phải có tư cách pháp nhân. Nói cách khác, trước khi thành lập thì không thể ban hành quyết định được, do chưa có tư cách pháp nhân.

Còn mẫu quyết định của công ty TNHH 2 thành viên trở lên đơn giản nó chỉ là 1 mẫu bản về việc quyết định của công ty đối với các vấn đề như thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cùng địa điểm mới.

>> Xem thêm: Mẫu quyết định của công ty TNHH 1 thành viên

Trên đây là mẫu quyết định của công ty TNHH 2 thành viên trở lên mà TinLaw muốn chia sẻ đến các bạn. Hiện nay, có khá nhiều các mẫu biểu trên internet không được cập nhật thường xuyên theo luật mới nhất nên sẽ có nhiều sai sót trong cách gọi cũng như độ chính xác trong từng mẫu biểu. Mọi chi tiết thắc mắc về các mẫu quyết định, các bạn hãy liên hệ chúng tôi theo thông tin bên dưới:

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.