You are here:

Mẫu giấy ủy quyền làm lý lịch tư pháp mới nhất

Mẫu giấy ủy quyền làm lý lịch tư pháp mới nhất

Giấy ủy quyền làm lý lịch tư pháp được sử dụng khi một cá nhân không trực tiếp làm hồ sơ xin lý lịch tư pháp mà uỷ thác cho một cá nhân hoặc tổ chức khác thực hiện thay. Vậy hiện nay, mẫu giấy ủy quyền làm lý lịch tư pháp mới nhất được quy định như thế nào? Hãy cùng dịch vụ làm lý lịch tư pháp tại TinLaw tìm hiểu trong bài viết sau.

Mẫu Giấy ủy quyền xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Giấy ủy quyền xin cấp phiếu lý lịch tư pháp hiện được áp dụng theo Mẫu số 04/2013/TT-LLTP.

Tải về tại đây: Mẫu giấy uỷ quyền xin lý lịch tư pháp

Mẫu số 04/2013/TT-LLTP          

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2)

 

Kính gửi: ……………………………….…………………

 

1. Tên tôi là[1]:…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Tên gọi khác (nếu có)………………………………………………………..3. Giới tính:…………………..

4. Ngày, tháng, năm sinh: …./…./…..5.Nơi sinh[2]:………………………………………………………….. …..

6. Địa chỉ3: ………………………………………………………………………………………………………………….. …..

………………………………………………………………………….Số điện thoại :………………………………..

7. Giấy CMND/Hộ chiếu: …………….……………4 Số:……………………………………………………

   Cấp ngày………tháng………..năm………….Tại:……………………………………………………………………..

8. Được sự ủy quyền :………………………………………………………………………………………………………..

8.1. Mối quan hệ với người uỷ quyền5 :…………………………………………………………………………….

8.2. Theo văn bản ủy quyền ký ngày 6……………..tháng……….năm…………………………………….

       Tôi làm Tờ khai này đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người có tên dưới đây :

 

PHẦN KHAI VỀ NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

1. Họ và tên7:………………………………………………………………………………………………………………… ….

2.Tên gọi khác (nếu có):……………………………………………………………. 3. Giới tính……………………

4. Ngày, tháng, năm sinh: …./ …./ ….5.Nơi sinh2 :……………………………………………………………..

6. Quốc tịch :…………………………………………7.Dân tộc:…………………………………………………..

8. Nơi thường trú8: ……………………………………………………………………………………………………… ……

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Nơi tạm trú9:………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Giấy CMND/Hộ chiếu :……………………………………10Số:………………………………………………….

Cấp ngày…….tháng………năm…………..Tại:…………………………………………………………………………..

11. Số điện thoại/e-mail:……………………………………………………………………………………………………

 

PHẦN KHAI VỀ CHA, MẸ, VỢ/ CHỒNG CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC CHA, MẸ CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

 

 CHAMẸVỢ/ CHỒNG
Họ và tên 

 

  
Ngày, tháng, năm sinh 

 

  

 

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ  CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN11

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

 

Nơi thường trú/ Tạm trú

 

Nghề nghiệp, nơi làm việc12

   
   
   

 

Phần khai về án tích, về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):………………………………………………………………………………………………………………….. ….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản: Có             Không 

   Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

  Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:………………………Phiếu

      Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

 

                                                                                                                   ……………, ngày …… tháng …… năm …….

                                                                                                         Người khai

                                                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

[1] Họ và tên người được ủy quyền hoặc của cha/mẹ người chưa thành niên; ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu.

[2] Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

Ghi rõ địa chỉ để liên lạc khi cần thiết.

Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

5 Ghi rõ mối quan hệ trong trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền; trong trường hợp này không cần có văn bản ủy quyền.

6 Ghi rõ trong trường hợp có văn bản ủy quyền.

7 Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu.

8,9  Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

10 Trường hợp là người chưa thành niên dưới 14 tuổi thì không phải ghi nội dung này.

11  Kê khai quá trình cư trú, nghề nghiệp, nơi làm việc từ khi từ 14 tuổi trở lên.

12 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

Những ai được cấp giấy ủy quyền lý lịch tư pháp

Chỉ có xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì Quý khách mới có thể ủy quyền cho người khác làm hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp. Cụ thể, căn cứ khoản 3 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp 2009 có quy định:

“3. Cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền”.          

Đối với thủ tục xin cấp giấy lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục. Bởi vì, phiếu lý lịch tư pháp số 2 thông thường sẽ được cấp cho cơ quan tiến hành thủ tục tố tụng để phục vụ cho việc điều tra, truy tố sau đó xét xử và còn có thể được cấp cho cá nhân nếu người đó có yêu cầu xin cấp để được biết về nội dung của lý lịch tư pháp bản thân mình. Cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy lý lịch tư pháp số 2 thì phải tự mình, trực tiếp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện làm hồ sơ và thủ tục theo pháp luật.

Tham khảo: Lý lịch tư pháp nhờ người thân làm được không?

Tải mẫu giấy ủy quyền làm lý lịch tư pháp mới nhất

Tải mẫu giấy ủy quyền làm lý lịch tư pháp mới nhất

Thủ tục ủy quyền xin cấp lý lịch tư pháp số 1

Như đã đề cập ở phần trên, chỉ có những ai có nhu cầu xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 mới có thể uỷ quyền cho người khác thực hiện thay mình. Thủ tục ủy quyền xin cấp lý lịch tư pháp số 1 như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  • Văn bản ủy quyền xin cấp lý lịch tư pháp – Mẫu số 04/2013/TT-LLTP 
  • Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
  • Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
  • Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
  • Xuất trình giấy tờ tùy thân của người đi làm lý lịch tư pháp.

Tham khảo và tải mẫu lý lịch tư pháp tại: Mẫu sơ yếu lý lịch tư pháp mới nhất 2023

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Bước 3: Nhận kết quả

Lưu ý:

  • Cơ quan, tổ chức khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì gửi đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. 
  • Văn bản yêu cầu phải ghi rõ địa chỉ cơ quan, tổ chức, mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp và thông tin về người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Trên đây là mẫu giấy ủy quyền lý lịch tư pháp theo quy định mới nhất. Nếu vẫn còn thắc mắc liên quan đến thủ tục uỷ quyền xin phiếu lý lịch tư pháp hoặc bất kỳ thông tin nào liên quan đến loại giấy này, Quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin bên dưới:

Tác giả: Lương Nị

Tác giả: Lương Nị

DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT