You are here:

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên trên được dùng để hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên. Mẫu mới nhất hiện nay được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Mẫu I-3 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

>> Tải mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên TẠI ĐÂY.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ……tháng …… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………………………… Giới tính: ………………………………………………………………………………………………….

Chức danh: ………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……… /….. /……….. Dân tộc: ……………………..  Quốc tịch: ………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ………………………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: ………. /….. /……….. Nơi cấp: …………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ………………………………………………………………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: ………. /….. /……….. Ngày hết hạn: ………… /……. /………………………………… Nơi cấp: …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………….

Quốc gia: ………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………….

Quốc gia: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………. Fax: …………………………………………………………………………………..

Email: ……………………………………………………………… Website: …………………………………………………………………………………..

Là người đại diện theo pháp luật của công ty

 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên với nội dung như sau:

 1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi
 1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………………….

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………………………………………………………………………………….

Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………………………………….

 1. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………….

Quốc gia: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………. Fax: …………………………………………………………………………………..

Email: ……………………………………………………………… Website: …………………………………………………………………………………..

 1. Ngành, nghề kinh doanh[1] (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):
STTTên ngànhMã ngành
 1. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): ………………………………………………………………………………………………….
 2. Nguồn vốn điều lệ:
Loại nguồn vốnTỷ lệ (%)Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)
Vốn trong nước

+ Vốn nhà nước

+ Vốn tư nhân

Vốn nước ngoài
Vốn khác
Tổng cộng
 1. Danh sách thành viên công ty: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm
 2. Người đại diện theo pháp luật[2]:

– Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………………………… Giới tính: ………………………………………………………………………………………………….

Chức danh: ………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……… /….. /……….. Dân tộc: ……………………..  Quốc tịch: ………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ………………………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: ………. /….. /……….. Nơi cấp: …………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ………………………………………………………………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: ………. /….. /……….. Ngày hết hạn: ………… /……. /………………………………… Nơi cấp: …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………….

Quốc gia: ……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………….

Quốc gia: ……………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………….. Fax: …………………………………………………………………………………..

Email: …………………………….Website: ………………………………………………………………………………………………….

Chữ ký: ………………………..

 1. Thông tin đăng ký thuế:
STTCác chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………..

Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………..

2Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Quốc gia: ……………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………….Fax: …………………………..

Email: …………………………………………………………………

3Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
4Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
5Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

6Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không):
7Đăng ký xuất khẩu (có/không): ………………………………………
8Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….

Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….

9Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Giá trị gia tăng
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Tài nguyên
Thu nhập doanh nghiệp
Môn bài
Tiền thuê đất
Phí, lệ phí
Thu nhập cá nhân
Khác
10Ngành, nghề kinh doanh chính[3]: …………………………………….

…………………………………………………………………………

 1. Số lượng lao động:……………………………………………………
 2. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………………………………………………………………….
b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam kết:

– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

Các giấy tờ gửi kèm:

– Danh sách thành viên công ty;

-…………………..

-…………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)

Để được hướng dẫn điền mẫu giấy đăng ký kinh doanh và hướng dẫn các bước thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi qua thông tin dưới đây để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT