You are here:

NA9 – Mẫu đơn xin miễn thị thực 5 năm

NA9 là mẫu đơn xin miễn thị thực 5 năm là 1 trong những tài liệu được yêu cầu trong thủ tục xin miễn thị thực 5 năm. Mẫu đơn này dành cho những công dân đang ở nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam.

Tải mẫu đơn xin miễn thị thực 5 năm

Download: Mẫu NA9 – Đơn xin miễn thị thực 5 năm

 

 

Ảnh – photo
4×6 cm
See notes
(2)

Mẫu (Form) NA9
Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05-01-2015

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY MIỄN THỊ THỰC (1)

APPLICATION FORM FOR ISSUANCE/REISSUANCE
OF A VISA EXEMPTION CERTIFICATE

 

1- Họ tên (chữ in hoa): ………………………………………………………………………………

Full name (in Capital letters)

2- Giới tính:Nam oNữ o3- Sinh ngày …. tháng …. năm……………………
SexMaleFemaleDate of birth (Day, Month, Year)

4- Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………….

Place of birth

5- Quốc tịch gốc: ………………………………. 6- Quốc tịch hiện nay:……………………………

Nationality at birth                                              Current nationality:

7- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số ………………………………………………………

Passport or International Travel Document number

Cơ quan cấp: ……………………..……………….có giá trị đến ngày: …  …/ …  …./………………

Issuing authority:                                                             Expiry date (Day, Month, Year)

8- Nghề nghiệp:..…………………………………………………………………………………….

Occupation

9- Địa chỉ cư trú, nơi làm việc hiện nay ở nước ngoài: …………………………………………….

Current residential, business address abroad:

………………………………………… Số điện thoại/Email: …………………………………….

Telephone/Email

10- Địa chỉ cư trú ở Việt Nam trước khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài (nếu có)

Previous residential address in Viet Nam before residing abroad (if any)

………………………………………………………………………………………………………

11- Địa chỉ liên hệ tại Việt Nam ……………………………………………………………………

Contact address in Viet Nam

…………………………………………………. Số điện thoại ……………………………………

Telephone

12- Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng hộ chiếu (họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh)

Accompanying minors (under 14 years old) included in the applicant ‘s passport (full name, sex, date of birth (Day, Month, Year)).

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

13- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được cấp giấy miễn thị thực (3)

Supporting documents to prove the eligibility for a Visa Exemption Certificate

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct

Làm tại:……ngày…..tháng….năm ….
Done at        date (Day, Month, Year)
Người đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

The applicant ’s signature and full name


Ghi chú/Notes:

 

(1) Mỗi người khai 1 bản, kèm hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; nộp trực tiếp tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Submit in person one completed application form enclosed with passport or International Travel Document at the VietNamese Diplomatic Mission or at the Immigration Department.

(2) Kèm 02 ảnh mới chụp, cỡ 4x6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu (01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh để rời)

Enclose 02 recently taken photos in 4x6cm size, with white background, front view, bare head without sunglasses (one photo on the form and the other separate).

(3) Kèm bản sao một trong các giấy từ. Giấy khai sinh, Giấy đăng ký kết hôn, Hộ chiếu Việt Nam hết giá trị, Giấy chứng minh nhân dân, Số hộ khẩu hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam

Enclose one certified copy of one of the following documents: Birth Certificate, Marriage Certificate, expired Vietnamese Passport, ID Card, Family Registration Booklet or other documents as stipulated by the Vietnamese Law.

Hướng dẫn điền Mẫu đơn xin miễn thị thực 5 năm

Mẫu đơn gồm 13 mục yêu cầu các thông tin cơ bản của người yêu cầu cấp giấy miễn thị thực 5 năm. Để điền chính xác mẫu đơn, người làm đơn cần lưu ý một số thông tin sau:

 1. Điền họ và tên người cần xin miễn thị thực
 2. Chọn vào ô Giới tính tương ứng của người cần xin miễn thị thực
 3. Điền ngày/ tháng/ năm sinh
 4. Điền nơi sinh
 5. Điền quốc tịch gốc
 6. Điền quốc tịch hiện nay (nếu đã thay đổi, không thay đổi thì để trống mục này)
 7. Điền số hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. Cơ quan cấp/ giá trị của hộ chiếu hoặc giấy tờ đó (Phần cuối trang thông tin trên hộ chiếu hoặc giấy tờ đó)
 8. Điền nghề nghiệp của người làm đơn
 9. Điền địa chỉ nơi làm việc tại nước ngoài
 10. Điền địa chỉ cư trú tại Việt Nam trước khi đương đơn xuất cảnh (nếu có)
 11. Điền địa chỉ liên hệ tại Việt Nam
 12. Điền thông tin trẻ em dưới 14 tuổi có đi cùng hộ chiếu (nếu có)
 13. Ghi chi tiết giấy tờ chứng minh mối quan hệ như Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, Giấy khai sinh, … để chứng minh mối quan hệ huyết thống giữa người làm đơn với công dân Việt Nam.
Hướng dẫn điền Mẫu đơn xin miễn thị thực 5 năm

Hướng dẫn điền Mẫu đơn xin miễn thị thực 5 năm

Trên đây là phần tổng hợp mẫu đơn xin miễn thị thực 5 năm. Để có thể điền thông tin 1 cách chính xác nhất, Quý khách hãy liên hệ tới dịch vụ giấy phép người nước ngoài TinLaw để chúng tôi kịp thời hỗ trợ.

Picture of Hồng Phương

Hồng Phương