You are here:

Mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp mới nhất 2023

Mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp mới nhất 2023

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh thì trong hồ sơ bắt buộc phải có thêm biên bản họp tạm ngừng kinh doanh.

Trong bài viết này, TinLaw sẽ cung cấp mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh cho từng loại hình công ty. Quý đọc giả có thể tham khảo và tải về theo đường link chúng tôi cung cấp.

Mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên

>> Tải về: Biên bản họp hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh (.pdf)

>> Download: Biên bản cuộc họp tạm dừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên (.doc)

 

Công ty TNHH ….

Số ../…/BB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ————————————-

                        Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm ….

                                                    

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

 Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty TNHH …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu………..chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

2. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

3. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

4. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

5. Bà …… – Thư ký cuộc họp

– Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..(chủ tọa) tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

 

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Tạm ngưng hoạt động từ ngày   …/…/…. đến ngày  …/…/….

Lý do tạm ngưng hoạt động: ……………………………………………………………………….

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với việc tạm ngưng hoạt động công ty nêu trên

C. Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành: ….. phiếu/……. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

– Số phiếu không tán thành:0 phiếu

– Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng thành viên quyết định: thông qua việc tạm ngưng hoạt động công ty nêu trên. Giao Ông /Bà……….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

 

Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký

                                                           

Mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

>> Tải về: Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (.pdf)

>> Download: Biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần (.doc)

 

Công ty cổ phần ….

Số ../…/BB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ————————————-

                        Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm ….

                                                    

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

 Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu………..cổ phần chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

2. Ông /Bà……….. – cổ đông sở hữu….. cổ phần chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

3. Ông /Bà……….. – cổ đông sở hữu….. cổ phần chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

4.    Ông /Bà……….. – cổ đông sở hữu….. cổ phần chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

5.   Bà …… – Thư ký cuộc họp

– Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..(chủ tọa) tuyên bố số cổ đông dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông.

 

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Tạm ngưng hoạt động từ ngày   …/…/…. đến ngày  …/…/….

Lý do tạm ngưng hoạt động: ……………………………………………………………………….

B. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với việc tạm ngưng hoạt động công ty nêu trên

C. Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành: ….. phiếu/……. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

– Số phiếu không tán thành:0 phiếu

– Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Đại Hội đồng cổ đông quyết định: thông qua việc tạm ngưng hoạt động công ty nêu trên. Giao Ông /Bà……….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

 

Chữ ký của tất cả các cổ đông dự họp hoặc chủ tọa và thư ký

                                                           

Mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty hợp danh

>> Tải về: Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc tạm ngừng kinh doanh (.pdf)

>> Download: Biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty hợp danh (.doc)

 

Công ty …

————–

Số  ……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ————————————-

…….. ,  ……..

  

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

Hôm nay, vào lúc  ……..   ngày  ……..

Tại trụ sở 

Địa chỉ số  …….. ,  …….. ,  …….. ,  ……..

Chúng tôi gồm:

1. Thành viên hợp danh:

– Ông/Bà  ……..  – Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu  …….. đồng, chiếm tỷ lệ  …….. % vốn điều lệ

……..

2.Thành viên góp vốn:

……..

– Ông /Bà  ……..  – Người ghi biên bản

– Vắng mặt: ……..

Ông/bà  …….. tuyên bố số thành viên dự họp đạt …….. % vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

 

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Tạm ngưng hoạt động Công ty hợp danh  …  từ ngày …….. đến ngày ……..

Lý do tạm ngưng hoạt động:  ……..

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung tạm ngừng kinh doanh nêu trên.

C. Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành:  ……..  phiếu/ ……..  phiếu, đạt tỷ lệ  …….. % trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

– Số phiếu không tán thành:  ……..  phiếu

– Không có ý kiến:  ……..  phiếu

D. Hội đồng thành viên quyết định: thông qua việc thay đổi địa chỉ và điều lệ công ty như nêu trên. Giao Ông /Bà  …….. , đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc  ……..  cùng ngày

 

Chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản

 

Trên đây là các mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp. Nếu vẫn còn thắc mắc muốn được tư vấn Quý khách vui lòng liên hệ dịch vụ tạm ngừng kinh doanh TinLaw theo thông tin bên dưới:

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT