You are here:

Mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng mới nhất

Mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng mới nhất

Việc thay thế nhân sự trong công ty, doanh nghiệp là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt các chức vụ cao như kế toán trưởng,… khi muốn bổ nhiệm kế toán trưởng mới buộc phải được thực hiện theo đúng quy trình bãi nhiệm kế toán trưởng hiện tại, trong đó phải có mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng.

Mục đích mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng

Mục đích của mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng hay miễn nhiệm kế toán trưởng công ty, doanh nghiệp là hỗ trợ cung cấp mẫu đơn thống nhất giúp cho doanh nghiệp khi quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng. Bên cạnh đó thể hiện nội dung kế toán phải tổ chức bàn giao công việc và tài liệu kế toán giữa kế toán trưởng cũ và kế toán trưởng mới, đồng thời thông báo cho các bộ phận có liên quan trong đơn vị và cho ngân hàng nơi mở tài khoản giao dịch biết họ, tên và mẫu chữ ký của kế toán trưởng mới. Kế toán trưởng mới chịu trách nhiệm về công việc làm của mình kể từ ngày nhận bàn giao công việc trong khi đó kế toán trưởng cũ vẫn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, khách quan của thông tin, tài liệu kế toán trong thời gian mình đảm nhiệm vị trí này.

Trường hợp áp dụng mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng

Quyết định sử dụng mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng được sử dụng khi doanh nghiệp có ý định thay thế kế toán trưởng. Trước khi bổ nhiệm kế toán trưởng mới, cần phải làm quyết định bãi nhiệm nhân viên ở vị trí trước đó.

Trường hợp bãi nhiệm kế toán trưởng là:

 • Khi kế toán trưởng hoạt động ở vị trí này đã hết thời gian được bổ nhiệm.
 • Khi kế toán trưởng vi phạm quy định của doanh nghiệp hay quy định pháp luật, nhà nước, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến lĩnh vực kinh tế.
 • Một số trường hợp sử dụng dịch vụ kế toán bên ngoài nhưng muốn thay thế. Vì không đạt được thỏa thuận chung để tiếp tục làm việc.

Mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng

Mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng hay mẫu miễn nhiệm kế toán trưởng công ty, doanh nghiệp là văn bản của giám đốc công ty với nội dung bao gồm thông tin của kế toán trưởng bị bãi nhiệm, quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng.

Tải Mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng.

Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng số 1

CÔNG TY …………………

Số: …/QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

V/v Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………

– Căn cứ luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ điều lệ công ty …………….;

– Căn cứ vào quyết định….. (QĐịnh bổ nhiệm)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thôi bổ nhiệm ông/bà: …………….

Sinh ngày: ……… ;Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: ……..………..do…………………..………….cấp ngày …………………

Nơi đăng ký thường trú: ………….

Thôi làm kế toán trưởng của công ty ………………

Điều 2: Ông/Bà ……………không có quyền, nhiệm vụ trong việc điều hành phòng kế toán Công ty……………, không được phép thay mặt Giám Đốc giao dịch với Ngân hàng hay bất kỳ khách hàng nào của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các ông, bà có tên trên và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

GIÁM ĐỐC

(ký, đóng dấu)

Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng số 2

CÔNG TY ……………

…………………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

Số: …. /20……/QĐ-

………….., ngày……tháng……năm……..

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

V/v: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với ông/bà ………….

 • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
 • Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ………………………………………………..;
 • Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty……………………………………….…………. ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm ông/bà ………… thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty …………… kể từ ngày ….. tháng … năm ……….

Điều 2: Ông/Bà ……………….. chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ ……………………

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng…..năm….. cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông/Bà ……………. và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3 (để thực hiện)

– Lưu HCNS

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

 

Phía trên là 2 mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng hay được gọi là Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng được sử dụng hiện hành, quý doanh nghiệp có thể download mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng theo đường dẫn bên trên.

Quy định về bãi nhiệm kế toán trưởng

Các quy định về bãi nhiệm kế toán trưởng sẽ căn cứ vào Quyết định số 875/QĐ-BTC quy định về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị kế toán thuộc và trực thuộc bộ tài chính. Trong đó, phải áp dụng mẫu đơn bãi nhiệm kế toán trưởng để bãi nhiệm cá nhân đảm nhiệm vị trí này.

“Điều 4. Thẩm quyền, thủ tục, thời điểm, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán:

1. Thẩm quyền, thủ tục, thời điểm, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ.

2. Tổng cục trưởng các Tổng cục quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng các đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách thuộc Tổng cục. Đối với người được bổ nhiệm kế toán trưởng mà đang giữ chức vụ lãnh đạo hành chính từ Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên phải báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt về chủ trương trước khi bổ nhiệm.”

Thủ tục áp dụng mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng

1. Thẩm quyền sử dụng mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng

Điều 9 Thông tư số 04/2018/TT-BNV hướng dẫn thủ tục bãi nhiệm kế toán trưởng bao gồm nhiều vấn đề về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

“Điều 9. Thẩm quyền, thủ tục bãi nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán

1. Thẩm quyền bãi nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán thì cấp đó có thẩm quyền quyền bãi nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

2. Thủ tục bãi nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Người đứng đầu đơn vị kế toán quyết định theo thẩm quyền hoặc có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền bãi nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do bãi nhiệm, thay thế và tài liệu có liên quan kèm theo.”

Từ trích dẫn về quy định liên quan đến kế toán trưởng thì thẩm quyền bãi nhiệm kế toán trưởng sẽ thuộc về cấp đã bổ nhiệm kế toán trưởng đó.

2. Thủ tục bãi nhiệm kế toán trưởng

Thủ tục bãi nhiệm kế toán trưởng được thường theo quy trình như sau:

Bước 1: Người đứng đầu đơn vị kế toán hoặc cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định văn bản bãi nhiệm kế toán trưởng. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do bãi nhiệm, thay thế và tài liệu có liên quan kèm theo.

Bước 2: Người đứng đầu đơn vị kế toán hoặc cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo quyết định đã được đưa ra.

Đây chỉ là thủ tục mang tính tham khảo. Do pháp luật không có những quy định cụ thể rõ ràng về vấn đề này nên quý doanh nghiệp sẽ thực hiện theo những quy định của nội bộ cơ quan, công ty.

 • Lưu ý: Mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng là bắt buộc phải có trong thủ tục bãi nhiệm kế toán trưởng.
Mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng là điều bắt buộc phải thực hiện

Mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng là điều bắt buộc phải thực hiện khi thay thế nhân sự vị trí này

Chức vụ kế toán trưởng

Điều 53 Luật kế toán sửa đổi bổ sung 2019 quy định kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán. 

Ngoài nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán thì kế toán trưởng tại cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thì kế toán trưởng sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.

Bên cạnh đó kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán. Những trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

Như vậy kế toán trưởng là người đứng đầu và điều hành phòng kế toán, thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn mà pháp luật và doanh nghiệp quy định. Đây là một chức vụ cao trong công ty, doanh nghiệp nên khi có vấn đề nhân sự xảy ra thì phải xử lý theo những quy định chặt chẽ, điển hình như khi thay thế kế toán trưởng thì buộc phải có mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng cũ để bổ nhiệm kế toán trưởng mới.

Tiêu chuẩn và điều kiện để đảm nhiệm vị trí của kế toán trưởng

Tiêu chuẩn và điều kiện mà kế toán trưởng phải đáp ứng được quy định tại Điều 54 Luật kế toán sửa đổi bổ sung 2019, cụ thể như sau:

 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
 • Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.
 • Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
 • Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Như vậy, kế toán trưởng không chỉ cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định về chuyên môn và nghiệp vụ, mà bên cạnh đó kinh nghiệm làm việc rất quan trọng, đặc biệt phải có phẩm chất phù hợp đối với nghề.

Trách nhiệm của kế toán trưởng

Tại Luật kế toán sửa đổi bổ sung 2019 tại Điều 55 cũng có nói về trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng, theo đó kế toán trưởng trách nhiệm và quyền của kế toán như sau:

“1. Kế toán trưởng có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;

b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;

c) Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

2. Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

3. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngoài các quyền quy định tại khoản 2 Điều này còn có các quyền sau đây:

a) Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;

b) Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;

c) Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định;

d) Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.”

Các nhiệm vụ cơ bản của kế toán trưởng như sau: Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán; điều hành bộ máy kế toán, lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán… Đây là các nhiệm vụ được pháp luật quy định nhằm giúp đảm bảo kế toán trưởng thực hiện đúng và đủ các chức năng của mình. Khi các nhiệm vụ cơ bản này không hoàn thành thì kế toán trưởng có thể bị bãi nhiệm và sử dụng mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng như trên.

Bên cạnh đó pháp luật còn quy định các quyền của kế toán trưởng nhằm đảm bảo cho kế toán trưởng có quyền hạn để thực hiện các nhiệm vụ.

Xem thêm: Kế toán trưởng có trách nhiệm và quyền hạn gì?

Với bài viết trên, dịch vụ kế toán TinLaw không chỉ cung cấp mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng mà còn mang các thông tin liên quan cực kì cần thiết để lập mẫu này. Nếu quý doanh nghiệp còn những thắc mắc hay cần được tư vấn cụ thể, hãy liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới:

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT