You are here:

Đơn đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động – Mẫu số 09

Đối với người nước ngoài muốn đến Việt Nam làm việc thì bắt buộc phải xin giấy phép lao động. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp ngoại lệ, không cần phải xin loại giấy phép này. Nhưng doanh nghiệp nơi người lao động nước ngoài có dự kiến làm việc cần nộp hồ sơ đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố xác nhận đối tượng người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Trong bài viết dưới đây, TinLaw sẽ cung cấp mẫu số 09 – Đơn đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Loại giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ xin miễn cấp giấy phép lao động.

Hồ sơ xác nhận đối tượng người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 • Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
 • Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.)
Có một số trường hợp không cần xin giấy phép lao động
Có một số trường hợp không cần xin giấy phép lao động

Đơn đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động – Mẫu số 09

Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020

Mẫu số 09/PLI

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Số: ……………

V/v xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

..………, ngày …. tháng …. năm …….

Kính gửi: ……………..(1)…………..

 1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………
 2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp nhà nước/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/doanh nghiệp ngoài nhà nước/tổ chức …………………………………………….
 3. Tổng số người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: …………..người

Trong đó số người lao động nước ngoài đang làm việc là: ………………………người

 1. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………
 2. Điện thoại: …………………………………………6. Email (nếu có) ……………………
 3. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ……………………………………………………

Cơ quan cấp: ….……………………………… Có giá trị đến ngày: …………………………

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ……………………………………………………………

 1. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email): ……………………………………………………………………………………………………

Căn cứ văn bản số….(ngày … tháng … năm…) của… về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài, (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị ……… (2) xác nhận những người lao động nước ngoài sau đây không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

 1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………………
 2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………… 11. Giới tính (Nam/Nữ): ………………
 3. Quốc tịch: …………………………… 13. Số hộ chiếu: …………………………………
 4. Cơ quan cấp: …………………………… 15. Có giá trị đến ngày: …………………….
 5. Vị trí công việc: …………………………………………………………………………….
 6. Chức danh công việc: …………………………………………………………………….
 7. Hình thức làm việc: ………………………………………………………………………..
 8. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có): ……………………………………………..
 9. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: …………………………………………………….
 10. Địa điểm làm việc: ………………………………………………………………………..
 11. Thời hạn làm việc: Từ (ngày… tháng … năm…)…đến (ngày… tháng … năm…)…..
 12. Trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (nêu rõ thuộc đối tượng nào quy định tại Điều Nghị định số……………): …………………………………..
 13. Các giấy tờ chứng minh kèm theo (liệt kê tên các giấy tờ): ………………………..

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: ………..

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1), (2) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố…

 

>>Tải xuống mẫu: Đơn đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Trên đây là đơn đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động – Mẫu số 09. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ nêu cụ thể những đối tượng người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động để doanh nghiệp có thể nắm bắt. Mọi khó khăn của khách hàng liên quan đến lao động nước ngoài, giấy phép lao động có thể liên hệ dịch vụ xin giấy phép lao động TinLaw để được hướng dẫn, giải đáp.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.