You are here:

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS là gì? Danh sách các chuẩn mực IAS

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS là gì? Danh sách các chuẩn mực IAS

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS (International Accounting Standards) là một bộ quy định và nguyên tắc kế toán quốc tế được Hội đồng Kế toán Quốc tế (IASB) công bố. Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS đã được áp dụng một cách rộng rãi trên toàn cầu nhằm đảm bảo tính nhất quán và tin cậy của thông tin tài chính. Để hiểu rõ hơn về các điều này, TinLaw xin gửi đến bài viết dưới đây.

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS là gì?

Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS là một bộ quy tắc về báo cáo tài chính đã được thay thế vào năm 2001 bởi Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) và sau đó đã được hầu hết các thị trường tài chính lớn trên thế giới áp dụng. Cả hai bộ chuẩn mực kế toán quốc tế đều được ban hành bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB), một cơ quan độc lập có trụ sở tại London.

Chuẩn mực kế toán Quốc tế IAS

Chuẩn mực kế toán Quốc tế IAS

Danh sách chuẩn mực IAS bao gồm những chuẩn mực nào?

Dưới đây là danh sách các chuẩn mực trong Các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS được ban hành bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASC) trước đó và được Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) xác nhận và sửa đổi. IASB cũng sẽ ban hành lại các tiêu chuẩn này nếu thấy phù hợp.

Chuẩn mực kế toán Quốc tếTên tiếng AnhÝ nghĩa tiếng ViệtNăm cấp
IAS 1Presentation of Financial StatementsTrình bày báo cáo tài chính2007*
IAS 2InventoriesHàng tồn kho2005*
IAS 3Consolidated Financial Statements
Superseded in 1989 by IAS 27 and IAS 28
Báo cáo tài chính hợp nhất
Được thay thế vào năm 1989 bởi IAS 27 và IAS 28
1976
IAS 4Depreciation Accounting
Withdrawn in 1999
Kế toán khấu hao
được rút năm 1999
IAS 5Information to Be Disclosed in Financial Statements
Superseded by IAS 1 effective 1 July 1998
Thông tin được Công bố trong Báo cáo Tài chính
Được thay thế bởi IAS 1 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 1998
1976
IAS 6Accounting Responses to Changing Prices
Superseded by IAS 15, which was withdrawn December 2003
Phản hồi kế toán đối với việc thay đổi giá
Được thay thế bởi IAS 15, đã bị hủy bỏ vào tháng 12 năm 2003
IAS 7Statement of Cash FlowsBáo cáo lưu chuyển tiền mặt1992
IAS 8Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and ErrorsChính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán và sai sót2003
IAS 9Accounting for Research and Development Activities
Superseded by IAS 38 effective 1 July 1999
Kế toán cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển
Được thay thế bởi IAS 38 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 1999
IAS 10Events After the Reporting PeriodCác Sự Kiện Sau Kỳ Báo Cáo2003
IAS 11Construction Contracts
Superseded by IFRS 15 as of 1 January 2017
Hợp đồng xây dựng
Được thay thế bởi IFRS 15 kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017
1993
IAS 12Income TaxesThuế thu nhập1996*
IAS 13Presentation of Current Assets and Current Liabilities
Superseded by IAS 1 effective 1 July 1998
Trình bày tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn
Được thay thế bởi IAS 1 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 1998
IAS 14Segment Reporting
Superseded by IFRS 8 effective 1 January 2009
Báo cáo bộ phận
Được thay thế bởi IFRS 8 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2009
1997
IAS 15Information Reflecting the Effects of Changing Prices
Withdrawn December 2003
Thông tin phản ánh tác động của việc thay đổi giá
Rút tiền tháng 12 năm 2003
2003
IAS 16Property, Plant and EquipmentTài sản, nhà máy và thiết bị2003*
IAS 17Leases
Superseded by IFRS 16 effective 1 January 2019
Hợp đồng thuê
Được thay thế bởi IFRS 16 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019
2003*
IAS 18Revenue
Superseded by IFRS 15 effective 1 January 2017
Doanh thu
Được thay thế bởi IFRS 15 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017
1993*
IAS 19Employee Benefits (1998)
Superseded by IAS 19 (2011) effective 1 January 2013
Phúc lợi của nhân viên (1998)
Được thay thế bởi IAS 19 (2011) có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013
1998
IAS 19Employee Benefits (2011)Quyền lợi nhân viên (2011)2011*
IAS 20Accounting for Government Grants and Disclosure of Government AssistanceKế toán các khoản trợ cấp của chính phủ và tiết lộ các khoản hỗ trợ của chính phủ1983
IAS 21The Effects of Changes in Foreign Exchange RatesẢnh hưởng của những thay đổi trong tỷ giá hối đoái2003*
IAS 22Business Combinations
Superseded by IFRS 3 effective 31 March 2004
Hợp nhất kinh doanh
Được thay thế bởi IFRS 3 có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3 năm 2004
1998*
IAS 23Borrowing CostsChi phí đi vay2007*
IAS 24Related Party DisclosuresTiết lộ của Bên liên quan2009*
IAS 25Accounting for Investments
Superseded by IAS 39 and IAS 40 effective 2001
Kế toán các khoản đầu tư
Được thay thế bởi IAS 39 và IAS 40 có hiệu lực từ năm 2001
IAS 26Accounting and Reporting by Retirement Benefit PlansKế toán và Báo cáo theo Kế hoạch Trợ cấp Hưu trí1987
IAS 27Separate Financial Statements (2011)Báo cáo tài chính riêng ( 2011)2011
IAS 27Consolidated and Separate Financial Statements
Superseded by IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27 (2011) effective 1 January 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng biệt
Được thay thế bởi IFRS 10, IFRS 12 và IAS 27 (2011) có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013
2003
IAS 28Investments in Associates and Joint Ventures (2011)Đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh (2011)2011
IAS 28Investments in Associates
Superseded by IAS 28 (2011) and IFRS 12 effective 1 January 2013
Đầu tư vào công ty liên kết
Được thay thế bởi IAS 28 (2011) và IFRS 12 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013
2003
IAS 29Financial Reporting in Hyperinflationary EconomiesBáo cáo tài chính trong các nền kinh tế siêu lạm phát1989
IAS 30Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions
Superseded by IFRS 7 effective 1 January 2007
Công bố thông tin trong Báo cáo tài chính của các ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự
Được thay thế bởi IFRS 7 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2007
1990
IAS 31Interests In Joint Ventures
Superseded by IFRS 11 and IFRS 12 effective 1 January 2013
Tiền lãi trong liên doanh
Được thay thế bởi IFRS 11 và IFRS 12 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013
2003*
IAS 32Financial Instruments: PresentationCông cụ tài chính: Trình bày2003*
IAS 33Earnings Per ShareThu nhập trên mỗi cổ phiếu2003*
IAS 34Interim Financial ReportingBáo cáo tài chính tạm thời1998
IAS 35Discontinuing Operations
Superseded by IFRS 5 effective 1 January 2005
Ngừng Hoạt động
Được thay thế bởi IFRS 5 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2005
1998
IAS 36Impairment of AssetsSuy giảm giá trị tài sản2004*
IAS 37Provisions, Contingent Liabilities and Contingent AssetsCác khoản dự phòng, nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng1998
IAS 38Intangible AssetsTài sản vô hình2004*
IAS 39Financial Instruments: Recognition and Measurement
Superseded by IFRS 9 where IFRS 9 is applied
Công cụ tài chính: Ghi nhận và đo lường
Được thay thế bởi IFRS 9 khi áp dụng IFRS 9
2003*
IAS 40Investment PropertyBất động sản đầu tư2003*
IAS 41AgricultureNông nghiệp2001

Trên đây là các chuẩn mực kế toán quốc tế IAS. Bảng trên liệt kê chuẩn mực kế toán quốc tế phiên bản gần đây nhất (hoặc các phiên bản nếu tuyên bố chưa được thay thế) của mỗi tuyên bố và ngày ban hành bản sửa đổi ban đầu. Trường hợp tuyên bố đã được ban hành lại với tên gọi giống hoặc khác thì ngày ghi trong bảng trên là ngày ban hành lại tuyên bố đã sửa đổi (những ngày này được đánh dấu hoa thị (*)). Phần lớn các chuẩn mực kế toán quốc tế được thay đổi trong các tuyên bố cũng đã được sửa đổi thông qua các dự án của Ủy ban IASB hoặc IFRS, đối với các sửa đổi mang tính hệ quả phát sinh từ vấn đề của các tuyên bố khác, quy trình cải tiến hàng năm và các yếu tố khác.

Sự ra đời của chuẩn mực kế toán quốc tế IAS

Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS là chuẩn mực kế toán quốc tế đầu tiên được ban hành bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IASC, được thành lập vào năm 1973. Mục tiêu khi đó, cũng như ngày nay, là giúp việc so sánh các doanh nghiệp trên toàn thế giới trở nên dễ dàng hơn, tăng tính minh bạch và tin cậy trong báo cáo tài chính, đồng thời thúc đẩy thương mại và đầu tư toàn cầu.

Ý nghĩa của chuẩn mực kế toán quốc tế IAS

Các chuẩn mực kế toán quốc tế có thể so sánh toàn cầu thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả trên các thị trường tài chính trên toàn thế giới. Cụ thể hơn, các chuẩn mực kế toán quốc tế có thể so sánh toàn cầu thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả trên các thị trường tài chính trên toàn thế giới. Điều này cho phép các nhà đầu tư và những người tham gia thị trường khác đưa ra các quyết định kinh tế sáng suốt về các cơ hội và rủi ro đầu tư, đồng thời cải thiện việc phân bổ vốn. Các tiêu chuẩn chung cũng giúp giảm đáng kể chi phí báo cáo và quy định, đặc biệt đối với các công ty có hoạt động quốc tế và các công ty con ở nhiều quốc gia.

Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế IAS đồng nghĩa với việc xây dựng và duy trì một hệ thống kế toán tiên tiến và chính xác. Việc tuân thủ các chuẩn mực này không chỉ giúp công ty tiến gần hơn tới sự minh bạch, mà còn mang lại nhiều lợi ích khác như tăng cường uy tín, thu hút đầu tư và nâng cao quản trị tài chính.

Việc hiểu và áp dụng đúng các chuẩn mực kế toán quốc tế là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và độ tin cậy của báo cáo tài chính. Công ty cần có nhân viên có kiến thức chuyên môn đầy đủ về các chuẩn mực này và đảm bảo tuân thủ một cách nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, tuỳ vào trình độ, điều kiện phát triển kinh tế khác nhau mà các quốc gia có các cách quản lý khác nhau. Việc xây dựng cho mình bộ chuẩn mực riêng rất cần thiết, có thể dựa vào Chuẩn mực kế toán Quốc tế IAS và cập nhật của chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS để xây dựng nên chuẩn mực kế toán phù hợp với tình hình đất nước hiện tại.

Những điều thay đổi mới về IAS và IFRS

Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS (International Accounting Standards) là một bộ quy tắc kế toán cho báo cáo tài chính của các công ty nhằm làm cho các quy tắc kế toán nhất quán, minh bạch và dễ dàng so sánh trên toàn thế giới. IFRS hiện có hồ sơ đầy đủ cho 167 khu vực pháp lý, bao gồm cả những khu vực thuộc Liên minh Châu Âu. Hoa Kỳ sử dụng một hệ thống khác, các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS do Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) ban hành.

Hệ thống Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS đôi khi bị nhầm lẫn với Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS, đây là những tiêu chuẩn cũ mà IFRS đã thay thế vào năm 2001.

  • Các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS đã được thay thế vào năm 2001 bởi Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS.
  • Hiện tại, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc là những thị trường vốn lớn duy nhất không có sự ủy quyền của IFRS.
  • Cơ quan chuẩn mực kế toán Hoa Kỳ đã cộng tác với Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính từ năm 2002 để cải thiện và tổng hợp các nguyên tắc kế toán Hoa Kỳ (GAAP) và IFRS.

Với những ưu điểm của Chuẩn mực kế toán Quốc tế IFRS như:

  • Khả năng so sánh cao hơn khi các công ty, doanh nghiệp sử dụng một bộ tiêu chuẩn.

  • Linh hoạt hơn vì sử dụng triết lý dựa trên nguyên tắc, thay vì dựa trên quy tắc.

Tuy nhiên, Chuẩn mực kế toán Quốc tế IFRS cũng có những hạn chế đối với tính linh hoạt mà IFRS cho phép: các công ty chỉ có thể sử dụng các phương pháp họ muốn, cho phép báo cáo tài chính chỉ hiển thị kết quả mong muốn. Điều này có thể dẫn đến thay đổi cách họ thông báo doanh thu hoặc lợi nhuận, có thể được sử dụng để che giấu các vấn đề tài chính trong công ty và thậm chí có thể khuyến khích gian lận.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS

Hiện tại, VAS (Việt Nam Accounting Standards) là chuẩn mực kế toán mà nước ta đang sử dụng, được dựa trên cả 2 bộ chuẩn mực kế toán quốc tế IAS và IFRS mà xây dựng nên được ban hành bởi Bộ Tài Chính từ giai đoạn 2000 – 2005. Chuẩn mực kế toán mà nước ta áp dụng là VAS vì phù hợp với tình hình kinh tế của Việt Nam và được dùng cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.

Qua bài viết, dịch vụ kế toán TinLaw đã trên đã liệt kê các chuẩn mực cũng như các thông tin về Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS, một số thông tin cơ bản về chuẩn mực kế toán quốc tế IAS. Đối với các công ty muốn hoạt động hiệu quả và minh bạch trên phạm vi quốc tế, việc áp dụng và tuân thủ đúng các chuẩn mực này là không thể thiếu. Nếu còn những thắc mắc hoặc cần được tư vấn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua thông tin bên dưới:

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT