You are here:

Ai phải sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh?

Ai phải sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh?

Từ những quý khách hàng kinh doanh bán lẻ đặt ra câu hỏi “Ai phải sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh?”. TinLaw xin gửi đến bài viết dưới đây để giải đáp thắc mắc này.

Hoá đơn điện tử là gì?

Trả lời: hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Ai phải sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh? sẽ được trả lời ngay bên dưới sau khi hiểu rõ về hoá đơn điện tử.

a) Hóa đơn điện tử có mã là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua. Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

b) Hóa đơn điện tử không có mã là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

Hoá đơn điện tử là gì?Ai phải sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh?

Hoá đơn điện tử là gì? Ai phải sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh?

Ai phải sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh?

Trả lời: Theo như Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng sử dụng hoá đơn điện tử theo từng lần phát sinh thì:

Đối với hóa đơn bán hàng trong các trường hợp:

1. Hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định tại không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Hộ, cá nhân kinh doanh không phải là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; không có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ; trường hợp không xác định được doanh thu khi bán hàng hóa, dịch vụ) nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng.

3. Tổ chức không kinh doanh nhưng có phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

4. Doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;

5. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thuộc các trường hợp sau:

  • Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;
  • Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;
  • Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Đối với hóa đơn giá trị gia tăng trong các trường hợp:

1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuộc các trường hợp sau:

  • Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;
  • Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;
  • Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

2. Tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.

Lưu ý: đây là hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Trên đây dịch vụ giấp phép kinh doanh bán lẻ TinLaw đã giải quyết câu hỏi “Ai phải sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh?” Nếu có những thắc mắc hay những câu hỏi khác, liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin:

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.